BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr IV/21/II/2002
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2002r.


w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/167/2000 z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Samorządów Gmin, Powiatów i Województw „Komunikacja”.

Na podstawie art. 12 pkt 8 litera f w zw. z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIX/167/2000 z dnia 27 czerwca 2000 r. wprowadza się następującą zmianę:
§2. otrzymuje następujące brzmienie:„§2 Do reprezentowania Powiatu Poznańskiego w Stowarzyszeniu upoważnia się Tomasza Łubińskiego – Członka Zarządu Powiatu Poznańskiego.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr IV/21/II/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 grudnia 2002r.

W związku z zakończeniem pierwszej kadencji Zarządu Powiatu Poznańskiego, oraz związanych z tym zmian w jego składzie podjęcie ww. uchwały jest konieczne i uzasadnione.

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-07-09
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-09 13:39
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-12 08:12

Banery