BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr IV/23/II/2002
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2002r.w sprawie: zmiany uchwały nr V/41/99 z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich

Na podstawie art. 12 pkt 8 litera f w zw. z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr V/41/99 z dnia 23 lutego 1999 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. otrzymuje następujące brzmienie: „§ 2. W wyniku przeprowadzonego głosowania dokonano wyboru delegata Powiatu Poznańskiego do Związku Powiatów Polskich w osobie Pana Jana Grabkowskiego – Starosty Poznańskiego.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr IV/23/II/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 grudnia 2002r.

W związku z zakończeniem pierwszej kadencji Zarządu Powiatu Poznańskiego, oraz związanych z tym zmian w jego składzie podjęcie ww. uchwały jest konieczne i uzasadnione.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-07-10
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-10 08:25
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-12 08:23

« wstecz

Banery