BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr IV/27/II/2002
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2002r.w sprawie: delegowania radnych do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Na podstawie art. 38a ust. 5 pkt 2, art. 38a ust. 10, art. 38c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), Rada Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:

§ 1. Deleguje się do udziału w pracach Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, zwanej dalej „komisją”, radnych:
1. Pana Grzegorza Wasielewskiego
2. Pana Leszka Przybylskiego.

§ 2. Zasady zwrotu członkom komisji i osobom powołanym do udziału w jej pracach wydatków rzeczywiście poniesionych w związku z udziałem w pracach komisji określiła Rada Powiatu Poznańskiego w uchwale nr XL/282/2002 z dnia 29 stycznia 2002 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie
do Uchwały nr IV/27/II/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 grudnia 2002r.

W związku z zakończeniem I kadencji Rady Powiatu Poznańskiego oraz zgodnie z art. 38a ust. 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), należało dokonać zmiany dwóch radnych delegowanych przez radę powiatu do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-07-10
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-10 08:37
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-12 09:21

« wstecz

Banery