BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr IV/29/II/2002
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2002r.

 


w sprawie: ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego, oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania.

Na podstawie art. 130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 i zmiany) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. nr 91, poz. 578 i zmiany) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Powiatu Poznańskiego na 2002 r. nie wygasających z upływem roku budżetowego 20021.
1. wydatek przeznaczony na sfinansowanie wydatków związanych z adaptacją skrzydła budynku w OSW w Owińskach, w kwocie 286.601 zł, wg następującej klasyfikacji budżetowej: dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80111 Gimnazja specjalne, paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
2. wydatek przeznaczony na pokrycie kosztów przeprowadzenia procesu likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Wielospecjalistyczny Szpital Puszczykowo, w kwocie 18.300 zł, wg następującej klasyfikacji budżetowej: dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność, paragraf 4300 – zakup usług pozostałych.

§ 2. Ustala się nieprzekraczalny termin wydatkowania kwoty:
1. określonej w paragrafie 1, ust. 1 do dnia 31 grudnia 2003 r.
2. określonej w paragrafie 1, ust. 2 do dnia 31 grudnia 2003 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-07-10
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-10 08:51
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-12 09:25

« wstecz

Banery