BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr XL/281/2002
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 29 stycznia 2002r.w sprawie: przekształcenia szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Poznański w szkoły ponadgimnazjalne.

Na podstawie art.2c, ust.1 oraz ust.8 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. 99.12.96 z późniejszymi zmianami), art. 9 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 96.67.329 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592)uchwala się co następuje:

§ 1. Przekształca się z dniem 1.09.2002 r. prowadzone przez Powiat Poznański szkoły ponadpodstawowe w typy szkół ponadgimnazjalnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Organizację szkół określą statuty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1.09.2002 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XL/281/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 stycznia 2002r.

Reforma oświaty przeprowadzana w Polsce spowodowała (po wprowadzeniu gimnazjów), konieczność dostosowania dotychczas działających szkół ponadpodstawowych do nowej struktury. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. 99.12.96) po ostatnich zmianach wprowadziły nowe typy szkół ponadgimnazjalnych : zasadnicze szkoły zawodowe o cyklu kształcenia 2 do 3 lat w miejsce 2-letnich szkół zawodowych, 3-letnie licea ogólnokształcące, technika o 4-letnim cyklu kształcenia.
Po pozytywnym zaopiniowaniu projektu sieci szkół ponadgimnazjalnych przez Kuratorium Oświaty, Powiatową Radę Zatrudnienia, Powiatowy Urząd Pracy, Komisję Oświaty i Wychowania Rady Powiatu Poznańskiego, kolejnym krokiem jest przyjęcie uchwały przekształcającej szkoły ponadpodstawowe w ponadgimnazjalne.
Przekształcenie obejmuje, zgodnie z art.2c ustawy z dnia 8 stycznia 1999r. - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. 99.12.96 z późniejszymi zmianami) szkoły zasadnicze i średnie, z wyjątkiem techników i liceów na podbudowie szkoły zasadniczej, szkół policealnych i pomaturalnych oraz szkół dla dorosłych (przekształcenie tych szkół nastąpi odpowiednio 1 września 2004 i 2005 roku).

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-07-11
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-11 13:26
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-22 12:56

« wstecz

Banery