BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XLII/291/2002
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 9 kwietnia 2002r.

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XL/283/2002 z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie regulaminu gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592) w związku z artykułami 400, 407, 408, 420, 421 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. W Regulaminie gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego Nr XL/283/2002 wprowadza się następujące zmiany: W § 7 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:„ 3. Ograniczenie zawarte w punkcie 1 nie dotyczy dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania związane z utylizacją padliny. Zadania te mogą być dofinansowywane w wysokości do 90% ich wartości."
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLII/291/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 kwietnia 2002r.

Założeniem zadań związanych z utylizacją padliny jest umożliwienie dostosowania się podmiotom gospodarczym i samorządom do nowych przepisów prawnych i wymogów Unii Europejskiej. Zadanie ma na celu stworzenie systemu zbiórki i utylizacji padłych zwierząt. Padłe zwierzęta najczęściej trafiają na wysypiska, kompostowniki oraz są zakopywane, co powoduje degradację środowiska.
Do czasu osiągnięcia pożądanego efektu zbiórki padliny celowe jest przejściowe wsparcie finansowe samorządu gminnego ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w stopniu umożliwiającym realizację zadania, to jest w 90%. Wymierną korzyścią zbiórki i utylizacji padliny będzie zminimalizowanie niekorzystnego oddziaływania produkcji rolniczej na środowisko naturalne. Szacuje się, że w pierwszym roku funkcjonowania systemu, obciążenie finansowe powiatu nie przekroczy kwoty 50.000,- zł.
Proponowane dofinansowanie zadań związanych z odbiorem i utylizacją padliny wymaga zmiany Regulaminu PFOŚiGW, co jest zgodne z wnioskiem Komisji Rolnictwa Rady Powiatu. Propozycja ta została również poparta przez Komisję Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podjęcie tej uchwały pomoże również gminom w realizacji ustawy „O utrzymaniu porządku i czystości w gminach" /Dz. U. Nr 132, z 1996 r. poz.622 z późniejszymi zmianami/.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-07-14
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-14 10:32
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-27 09:16

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8757
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-27 09:34
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-29 15:17