BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XLIII/297/2002
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 23 kwietnia 2002r.


 

w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Poznańskiego za 2001 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r.) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zmianami) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Poznańskiego, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Powiatu Poznańskiego z wykonania budżetu powiatu za rok 2001, udziela się Zarządowi Powiatu Poznańskiego absolutorium z wykonania budżetu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIII/297/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 kwietnia 2002r.

Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zmianami) na Radzie Powiatu ciąży obowiązek rozpatrzenia w terminie do 30 kwietnia sprawozdań z wykonania budżetu powiatu za rok ubiegły i podjęcia uchwały o udzieleniu absolutorium zarządowi powiatu.
W celu realizacji tego obowiązku Zarząd Powiatu Poznańskiego, w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 85, poz. 428 z późn. zmianami), przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania z wykonania budżetu wraz z odrębnymi sprawozdaniami z wykonania planów finansowych, zadań z zakresu administracji rządowej, w celu wydania opinii.
Opinia organu nadzoru jakim jest RIO o przedłożonych sprawozdaniach była pozytywna. Jednocześnie Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Poznańskiego, po wnikliwym zbadaniu sprawozdań z wykonania budżetu, zaopiniowała wykonanie budżetu Powiatu i sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu. Wniosek Komisji Rewizyjnej, na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dna 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r.), został przekazany i zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu.
W związku ze spełnieniem wymogów formalnych, niezbędnych do podjęcia przedmiotowej uchwały, Rada Powiatu, po rozpatrzeniu na sesji sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2001 rok, głosowała nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu Poznańskiego.
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Poznańskiego została podjęta w głosowaniu jawnym, przy obecności 54 radnych.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-07-14
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-14 11:15
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-27 09:44

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8126
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-27 10:24
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-25 15:21