BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr XLIV/306/2002
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 21 maja 2002r.


w sprawie:  stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Henryka Jakubowskiego.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 poz. 1592 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) w związku z art. 190 ust. 1 pkt. 5 i art. 190 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw (Dz. U. Nr 95 poz. 602 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Powiatu Poznańskiego stwierdza wygaśnięcie mandatu radnego Pana Henryka Jakubowskiego, w związku z jego śmiercią.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIV/306/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 maja 2002r.

W związku ze śmiercią radnego Pana Henryka Jakubowskiego – w dniu 14 kwietnia 2002 r. i wystąpieniem przesłanki wynikającej z art. 190 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95 poz. 602 z późniejszymi zmianami) podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-07-14
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-14 12:20
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-01 14:52

« wstecz

Banery