BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA  Nr XXVII/209/2001
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 30 stycznia 2001r.

 

w sprawie: zasad udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i internatów niepublicznych w roku 2001.

Na podstawie art. 12 pkt.11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz.578) i art. 2 oraz art. 90 ust. 2,2a,3,3a,4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu uchwala co następuje :

§ 1. Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych oraz internaty otrzymują dotację z budżetu powiatu.

§ 2. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację w kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji otrzymanej przez Powiat Poznański. Pozostałe szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują dotację w wysokości 50 % wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu, w przeliczeniu na jednego ucznia.

§ 3. Niepubliczne internaty otrzymują dotacje z budżetu powiatu w wysokości równej średnim wydatkom bieżącym ponoszonym na jednego wychowanka w tego samego typu internacie szkoły publicznej.

§ 4. Wysokość kwot, o których mowa w § 2, 3 określa Zarząd w drodze uchwały na podstawie zatwierdzonych planów finansowych dla placówek oświatowych podległych powiatowi poznańskiemu.

§ 5. Dotację otrzymują szkoły i internaty niepubliczne o których mowa w §1 jeśli złożą do 30 września każdego roku informację o planowanej liczbie uczniów.

§ 6. Kwota dotacji będzie przekazywana w miesięcznych transzach, na podstawie przesłanych informacji z danej placówki o ilości uczniów na pierwszy dzień roboczy danego miesiąca. Podana ilość uczniów winna być zgodna ze stanem w Księdze Uczniów danej placówki i potwierdzona przez dyrektora szkoły. Nadesłane informacje są podstawą do rozliczenia dotacji za dany miesiąc. Dotacja za miesiące wakacyjne - lipiec i sierpień, liczona będzie jako średnia uczniów (wychowanków) z całego roku szkolnego.
 
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2001 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVII/209/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 stycznia 2001 r.

Zasady udzielania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych są określane przez Radę Powiatu, na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r. (Dz. U. Nr 67 poz. 329 z 1996 r., z późniejszymi zmianami).
Ustawa o systemie oświaty przewiduje od 1 stycznia 2001 roku dotowanie szkolnictwa niepublicznego o uprawnieniach szkół publicznych, w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez samorząd, w przypadku szkół, w których realizuje się obowiązek nauki. Dla pozostałej części szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dotacja powinna wynosić nie mniej niż 50 % ustalonych w budżecie powiatu wydatków bieżących ponoszonych w analogicznych szkołach powiatowych.
Ustawa określa również wysokość dotacji dla internatów, jako równą średnim wydatkom bieżącym ponoszonym na jednego wychowanka w internacie tego samego typu.
W związku z wprowadzonymi zmianami w ustawie o systemie oświaty z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 104 poz. 1104), konieczne jest uchwalenie nowych zasad udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2001.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-07-16
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-16 13:25
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-16 12:03

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4765
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2013-12-04 12:24
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-22 10:47