BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXVIII/213/2001
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 27 lutego 2001r.


w sprawie: utworzenia środka specjalnego przy jednostce budżetowej - Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach.

Na podstawie: art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 i zmiany) i art. 21 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. 155, poz. 1014 i zmiany) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się środek specjalny przy Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.

§ 2. Źródłami przychodów środka specjalnego, o którym mowa w § 1 są:
1. odpłatność za usługi zlecone jednostce,
2. odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym środka specjalnego.

§ 3. Zgromadzone środki finansowe na rachunku środka specjalnego przeznacza się na:
1. pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem zleconych jednostce usług,
2. działalność podstawową jednostki.

§ 4. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach sporządza roczne plany finansowe środka specjalnego obejmujące przychody i wydatki oraz ustala całoroczne dla tej działalności normatywy środków obrotowych na koniec roku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVIII/213/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 lutego 2001r.

Dyrektor DPS w Lisówkach pismem nr DPS/48/01 zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o powołanie środka specjalnego. W piśmie tym wskazał planowane źródła przychodów środka specjalnego oraz oświadczył, że DPS jest przygotowany do świadczenia tychże usług.
Utworzenie środka specjalnego pozwoli dodatkowo finansować funkcjonowanie tej placówki. Baza jaką dysponuje Dyrektor DPS pozwala na świadczenie usług i dzięki temu zostanie ona lepiej wykorzystana. Powyższe wskazuje na podjęcie stosownej uchwały.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-07-16
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-16 13:42
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-17 14:15

« wstecz

Banery