BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXVIII/214/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 lutego 2001r.w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu Nr XXII/187/2000 z dnia 26 września 2000r. w sprawie regulaminów dodatków płacowych w placówkach oświatowych Powiatu Poznańskiego.

Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 42 ust. 6 i 7 i art. 42 a oraz art. 54 st.3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 1997 r. Nr 56 poz.357 z późniejszymi zmianami ), art. 12 pkt. 11 ustawy z dn. 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 1998 r. Nr 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami ) oraz rozporządzenia MEN z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę do przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczegółowych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat ( Dz. U. nr 39 poz. 455 z późniejszymi zmianami), Rada Powiatu uchwala co następuje :

§ 1. W punkcie 2 regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr XXII/187/2000 r., kwotę „10 zł" zastępuje się kwotą „50 zł".

§ 2. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§4 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2001 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVIII/214/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 lutego 2001r.

W związku z nowelizacją Karty Nauczyciela, Powiat Poznański otrzymał w grudniu 2000 r. dodatkowe środki finansowe na realizację skutków wdrożenia KN. Zarząd, zgodnie z sugestią Komisji Oświaty i Wychowania, w pierwszej kolejności rozważył możliwość zwiększenia środków przeznaczonych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli. Proponuje się w związku z tym zwiększyć kwotę dodatku , w przeliczeniu na jeden etat nauczycielski z 10 zł na 50 zł. ( podobną wysokość dodatku motywacyjnego przyjął od 1 stycznia samorząd miasta Poznania).
Taka zmiana dodatku motywacyjnego, spowoduje wzrost środków przeznaczonych na oświatę w 2001 roku o 220 000 zł.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-07-16
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-16 13:45
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-17 14:18

« wstecz

Banery