BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

Uchwała nr XXXI/221/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 kwietnia 2001 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr IX/75/99 z dnia 24 czerwca 1999r. w sprawie regulaminu gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 1998r. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.), w związku z art. 87 ust. 2a i art. 88h ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1980r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. z 1994r. Nr 49 poz. 196 z późn. zm.) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiącym załącznik nr 1 Uchwały R.P.P. nr IX/75/99 wprowadza się następujące zmiany:
1.w § 3 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: “Środki Powiatowego Funduszu mogą być przeznaczone na realizację zadań prowadzonych przez Powiat Poznański lub dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez inne podmioty na terenie powiatu poznańskiego",
2. w§ 8:
a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: “Zarząd podejmuje ostateczną decyzję w sprawie podziału środków Funduszu"
b) dodaje się ust. 6 o brzmieniu: “Sposób podziału środków Funduszu Starosta przedstawia Radzie Powiatu",
3.§ 11 otrzymuje następujące brzmienie: 6. ,,§ 11. W przypadku stwierdzenia wydatkowania środków z Funduszu na cel inny niż określony w umowie lub w przypadku wydatkowania tych środków niezgodnego z wymogami określonymi w § 3, kwota przekazanej dotacji podlega zwrotowi wciągu 14 dni od wezwania wraz z karą umowną w wysokości ustawowych odsetek od dnia przekazania środków".

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek NowakowskiUZASADNIENIE
do Uchwały nr XXXI/221/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 kwietnia 2001 r.

Regulamin gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 24 czerwca 1999 r. w §8 w sposób mało jednoznaczny określał procedurę podejmowania decyzji o przyznaniu środków z tego Funduszu.
Proponowana zmiana w sposób precyzyjny określa, że ostateczną decyzję w tym względzie podejmuje Zarząd Powiatu Poznańskiego, a o rozstrzygnięciach Zarządu Starosta składa informacje Radzie Powiatu, co zgodne jest zobowiązującym prawem.
Ponadto w paragrafie 3 zaproponowano dopisanie ust. 2 informującego w sposób czytelny, że środki Powiatowego Funduszu mogą być przeznaczane na realizację zadań prowadzonych przez Powiat Poznański.
Proponowane zmiany w Regulaminie nie wprowadzają zmian co do ustalonych w nim zasad, a jedynie czynią tekst Regulaminu bardziej czytelnym.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 16.07.2003
  • opublikował: Cenkier Karol
    data publikacji: 2003-07-16 14:32
  • zmodyfikował: Magdalena Krygier
    ostatnia modyfikacja: 2013-08-19 15:50

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6095
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2013-08-19 15:52
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-04-23 14:56