BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXV/245/2001
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 28 sierpnia 2001r.w sprawie: wynagrodzenia Starosty Poznańskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 i 3 oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 21, poz. 124 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 61, poz. 707 z późn. zm.) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Staroście Poznańskiemu przyznaje się miesięczne wynagrodzenie brutto, na które składa się :
a) wynagrodzenie zasadnicze wg kategorii XXII
w kwocie - 4.860 zł
(słownie: cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych)
b) dodatek funkcyjny według stawki - 9 " tabeli stawek dodatku funkcyjnego
w kwocie - 1.775 zł
(słownie: jeden tysiąc siedemset siedemdziesiąt pięć złotych)
c) dodatek specjalny w wysokości 40 % sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego określonego w punktach a) i b)
w kwocie - 2.654 zł
(słownie: dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery złote)
przyznany na okres od 1 sierpnia 2001 r. do 31 lipca 2002 r.
d) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego
w kwocie - 972 zł
(słownie: dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote)

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXI/177/2000 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 sierpnia 2000 r. w sprawie: wynagrodzenia Starosty Poznańskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2001 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXV/245/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 sierpnia 2001r.

Przedmiotową uchwałą ustalono wysokość wynagrodzenia Starosty Poznańskiego w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2001 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 34, poz. 392) oraz wygaśnięciem dodatku specjalnego, przyznanego Staroście Poznańskiemu na okres od 1 sierpnia 2000 r. do 31 lipca 2001 r. uchwałą Nr XXI/177/2000 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 sierpnia 2000 r. w sprawie: wynagrodzenia Starosty Poznańskiego. Przy ustaleniu wysokości wynagrodzenia Starosty Poznańskiego wzięto przede wszystkim pod uwagę wielkość powiatu poznańskiego a także złożoność i zakres występujących w nich problemów. Wynagrodzenie zasadnicze wynika z załącznika nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów, o którym mowa wyżej. Dodatek funkcyjny, dodatek specjalny oraz dodatek za wieloletnią pracę wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 61, poz. 708). Dodatek specjalny przysługuje z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań o wysokim stopniu złożoności lub odpowiedzialności. Może być przyznany na czas określony nie dłuższy niż rok również ze względu na zakres wykonywanych zadań i charakter pracy. Wypłacany jest w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia w kwocie nie przekraczającej 40 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Ogółem składniki wynagrodzenia nie przekraczają w ciągu miesiąca siedmiokrotności kwoty bazowej, określonej w ustawie budżetowej na 2001 r. a której mowa w art. 20 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-07-17
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-17 14:30
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-20 10:06

« wstecz

Banery