BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXV/246/2001
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 28 sierpnia 2001r.


w sprawie: przekazania dotacji celowej dla Miasta Poznania.

Na podstawie: art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. nr 91, poz. 578 i zmiany) art. 111 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 i zmiany) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Powiat Poznański przekazuje dotację celową dla Miasta Poznania w wysokości 30.000zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z usuwaniem skutków powodzi przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Poznańskiego do zawarcia stosownego porozumienia z Miastem Poznaniem w sprawie ustalenia zasad przekazania powyższych środków.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek NowakowskiUzasadnienie
do Uchwały Nr XXXV/246/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 sierpnia 2001r.

W związku udziałem funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, w akcji usuwania skutków powodzi na terenie kraju, proponuje się przeznaczyć kwotę 30.000zł na dotację celową dla Miasta Poznania. Miasto wykonuje zadania powiatowe w tym zakresie zarówno dla Miasta Poznania jak i Powiatu Poznańskiego. Środki te stanowić będą dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu i przeznaczone zostaną na pokrycie dodatkowych wydatków związanych z usuwaniem skutków powodzi.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-07-17
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-17 14:35
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-20 10:08

« wstecz

Banery