BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXVI/254/2001
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 25 września 2001r.


w sprawie: zasad i trybu umarzania lub udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych, będących wierzytelnościami jednostek organizacyjnych Powiatu Poznańskiego, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1999 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Poznańskiego do wykonywania czynności określonych w niniejszym paragrafie.
2. Wierzytelność może być umorzona w całości lub w części, jeżeli:
a) nie ściągnięto jej w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,
b) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców,
c) ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnym interesom dłużnika, w szczególności jego egzystencji,
d) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności, lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.
3. Umorzenie w przypadkach określonych w ust. 2 a), c) i d) może nastąpić na wniosek dłużnika, w przypadkach określonych w ust. 2 a), b) i d) – również z urzędu.
4. Przez wartość wierzytelności rozumie się należność główną.
5. Zarząd Powiatu Poznańskiego jest również upoważniony do umorzenia odsetek oraz innych należności ubocznych.
6. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi Zarząd Powiatu Poznańskiego, na wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty lub rozłożyć płatność całości lub części wierzytelności na raty.
7. W razie udzielania ulg, o których mowa w ust. 2 oraz w ust. 6, należy kierować się możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem budżetu Powiatu.
8. Umarzanie wierzytelności lub udzielanie ulg następuje:
a) w odniesieniu do wierzytelności o charakterze administracyjnoprawnym – w drodze decyzji,
b) w odniesieniu do wierzytelności wynikających ze stosunków cywilnoprawnych – w drodze umowy.

§ 2. 1. Jeżeli wartość należności głównej przypadająca powiatowym jednostkom organizacyjnym nie przekracza trzykrotności kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym umorzenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności są uprawnieni kierownicy tych jednostek. 2. Przepisy § 1 ust. 2 – 8 stosuje się odpowiednio.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVI/254/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 września 2001r.

Zgodnie z art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) spłata należności pieniężnych, do których nie stosuje się ustawy -Ordynacja podatkowa, przypadających na podstawie przepisów szczególnych jednostkom samorządu terytorialnego, może być w szczególnie uzasadnionych przypadkach, umarzana, odraczana lub rozkładana na raty.
Decyzje w indywidualnych sprawach będzie podejmować Zarząd Powiatu Poznańskiego, z uwzględnieniem zasad zawartych w§ 1 do niniejszej uchwały.
W odniesieniu do należności powiatowych jednostek organizacyjnych, których wartość (należności głównej) nie przekracza trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym umorzenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" do celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych upoważnionym do stosowania umorzeń oraz innych ulg w spłacie są właściwi kierownicy jednostek organizacyjnych.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-07-18
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-18 11:02
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-20 10:52

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9682
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-20 10:59
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-15 13:16