BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXIX/272/2001
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 18 grudnia 2001r.

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/252/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 25.09.2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) Rada Powiatu Poznańskiego stanowi co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXVI/252/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 25.09.2001 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. § 11 ust. 2 skreśla się punkt 4.
2. § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. II Członek Zarządu nadzoruje wykonywanie zadań przez
1) Wydział Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
2) Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
3) Wydział Nieruchomości
4) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej”
3. w § 18:
a) w ust. 2 pkt 20 otrzymuje brzmienie:
„20) Wydział Nieruchomości GN”
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3.Sprawy z zakresu geodezji, kartografii, katastru prowadzi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.”
4. § 48 otrzymuje brzmienie:
㤠48
Wydział Nieruchomości „GN”
Wydział Nieruchomości prowadzi działalność w zakresie gospodarki nieruchomościami i ochrony gruntów rolnych.
Do podstawowych zadań wydziału należą czynności związane między innymi z :
1) gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa
2) dokonywaniem darowizn między Skarbem Państwa i jednostką samorządu terytorialnego
3) sprzedażą nieruchomości Skarbu Państwa jednostkom samorządu terytorialnego za cenę obniżoną lub nieodpłatne oddawanie w użytkowanie wieczyste
4) zamianą nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz własność powiatu na nieruchomości stanowiące własność innych jednostek samorządu terytorialnego, osób fizycznych i prawnych
5) zrzeczeniem się nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w myśl art. 179 Kodeksu cywilnego
6) oddawaniem nieruchomości jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, najem i dzierżawę oraz użyczanie
7) tworzeniem powiatowego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa
8) sprzedażą lub oddawaniem w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa w drodze przetargowej i bezprzetargowej
9) rozwiązywaniem umów o oddanie gruntów Skarbu Państwa w użytkowanie wieczyste stosownie do przepisów Kodeksu cywilnego.
10) orzekaniem o wygaśnięciu ustanowionego trwałego zarządu
11) ustalaniem sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych
12) naliczaniem dodatkowych opłat w razie niedotrzymania ustalonych terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowej
13) udzielaniem bonifikat przy sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa oraz przy opłatach rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu
14) podwyższaniem stawek procentowych opłat rocznych za nieruchomości gruntowe Skarbu Państwa oddane w użytkowanie wieczyste lub w trwały zarząd
15) aktualizowaniem opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa
16) opiniowaniem podziałów nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa dokonywanych z urzędu
17) wszczynaniem postępowania wywłaszczeniowego
18) wyznaczaniem terminu do zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości
19) składaniem w sądzie wniosku o ujawnienie w księdze wieczystej postępowania wywłaszczeniowego
20) występowaniem o wykreślenie z księgi wieczystej wpisu o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego jeżeli wywłaszczenie nie doszło do skutku
21) orzekaniem o wywłaszczeniu, odszkodowaniu i nadaniu nieruchomości zamiennej
22) wnioskowaniem o dokonanie wpisu w księdze wieczystej ostatecznej decyzji wywłaszczeniowej
23) udzielaniem zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody
24) udzielaniem zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na
poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa jeżeli użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody
25) udzielaniem zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstawaniu znacznej szkody
26) orzekaniem o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości, zwrocie odszkodowania w tym także nieruchomości zamiennej oraz o rozliczeniach z tytułu zwrotu i terminach zwrotu
27) zabezpieczeniem wierzytelności Skarbu Państwa przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki oraz wydawanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności
28) zaliczaniem wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą
na pokrycie opłat za użytkowanie wieczyste lub ceny sprzedaży działki budowlanej i położonych na niej budynków lub lokali stanowiących własności Skarbu Państwa osobom, które w związku z wojną rozpoczętą w 1939 roku pozostawiły nieruchomości na terenach nie wchodzących w skład obecnego obszaru państwa
29) przekazywaniem na wniosek organu wojskowego w zarząd gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa bez pierwszej opłaty rocznej
30) przejęciem nieruchomości lub jej części pozostającej w zarządzie organów wojskowych uznanej za zbędną na cele obronności i bezpieczeństwa państwa
31) wydawaniem na wniosek organu wojskowego decyzji o zajęciu nieruchomości Skarbu Państwa na zakwaterowanie przejściowe
32) przygotowywaniem na wniosek osób fizycznych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności
33) regulacja prawna nieruchomości rolnych Skarbu Państwa objętych reformą rolną
34) występowaniem do Sądu o urządzenie ksiąg wieczystych, dokonywanie wpisów i wykreśleń w księgach wieczystych
35) orzekaniem o nadanie na własność nieruchomości dzierżawcom i o ustalaniu ceny nabycia
36) orzekaniem o nabyciu własności nieruchomości oraz ustalaniu ceny nabycia na rzecz posiadaczy i innych tytułów niż dzierżawca
37) stwierdzaniem o wygaśnięciu dotychczasowych decyzji o oddaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w użytkowanie spółdzielniom, osobom fizycznym,
a także innym niepaństwowym jednostkom organizacyjnym oraz o przekazaniu tego mienia do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
38) przygotowywaniem do przekazania do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, poprzez Wojewodę, gruntów rolnych znajdujących się w dyspozycji Skarbu Państwa
39) przekazywaniem nieodpłatnie w drodze decyzji Lasom Państwowym gruntów wchodzących w skład Zasobu przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
40) występowaniem do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o przekazanie nieodpłatnie nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych
41) przyznawaniem nieodpłatnie na własność działki gruntu i działek pod budynkami oraz gruntów pod lokalami i pomieszczeniami gospodarskimi osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Państwu w zamian za rentę
42) przeprowadzaniem kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego
43) określeniem warunków wyłączania gruntów rolnych z produkcji
44) naliczaniem opłat i kar związanych z realizacją ustawy o ochronie gruntów
45) nałożeniem obowiązku zdjęcia próchniczej warstwy gleby oraz jej wykorzystanie
46) zobowiązanie właścicieli gruntów do zalesienia, zadrzewienia, zakrzewienia lub założenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją
47) nakładaniem na osobę powodującą utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów obowiązku ich rekultywacji
48) przeprowadzeniem kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
49) prowadzeniem sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
50) ustaleniem, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie
51) ustaleniem wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.”
5. Wprowadzone zmiany znajdują odzwierciedlenie w Spisie treści Regulaminu Organizacyjnego.

§ 2. Treść pozostałych zapisów Regulaminu Organizacyjnego nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIX/272/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 grudnia 2001r.

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego wynika z faktu, iż nie przeprowadzono na szczeblu centralnym zapowiadanych zmian w zasadach finansowania służb geodezyjnych, tym samym planowana w formie jednostki budżetowej realizacja zadań z zakresu geodezji, kartografii, katastru i gospodarki nieruchomościami nie będzie możliwa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz realne możliwości budżetu Powiatu.
Ponadto w związku z wejściem w życie z dniem 30 listopada 2001 r. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 125 poz. 1368) jako organ egzekucyjny w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym został wskazany- kierownik powiatowej służby, inspekcji lub straży w odniesieniu do obowiązków wynikających z wydawanych w zakresie swojej właściwości decyzji i postanowień. (art. 20 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.- j.t. Dz. U. z 1991 r. Nr 36 poz. 161 z późn. zm.)Dlatego też konieczne jest dostosowanie zapisów Regulaminu Organizacyjnego do obowiązujących przepisów prawa poprzez wykreślenie Samodzielnego stanowiska ds. egzekucji administracyjnej.
W związku z powyższym zmiany wprowadzane niniejszą uchwałą należy uznać za uzasadnione.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-07-18
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-18 14:23
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-22 11:38

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8496
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2013-12-04 12:14
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-06 16:44