BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr X/72/II/2003
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 26 sierpnia 2003r.

 

w sprawie: zatwierdzenia Strategii rozwiązywania problemów społecznych powiatu poznańskiego 2002-2006 wraz z aneksem.

Na podstawie: art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) i art. 10a pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998 r. nr 64 poz. 414, z późn. zm.) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Strategię rozwiązywania problemów społecznych powiatu poznańskiego 2002-2006, wraz z aneksem, która stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr X/72/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 sierpnia 2003r.

Ustawa o pomocy społecznej nakłada na powiat obowiązek opracowania powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Punktem wyjścia do opracowania Strategii rozwiązywania problemów społecznych powiatu poznańskiego 2002-2006 była diagnoza sytuacji społecznej powiatu poznańskiego.
Prośby o udostępnienie niezbędnych danych skierowano do Ośrodków Pomocy Społecznej powiatu poznańskiego i Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. Ponadto wykorzystano dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego i Centrum Badania Opinii Społecznej. Dzięki zgromadzeniu (na przełomie 2001 i 2002 r.), a następnie dokładnej analizie wspomnianych materiałów, uzyskano konkretną wiedzę na temat warunków życia i potrzeb mieszkańców powiatu. Prace nad Strategią rozwiązywania problemów społecznych powiatu poznańskiego 2002-2006 zakończono przed końcem 2002 roku.
Ze względu na obszerność materiałów do zapoznania się przez nowo wybrane władze samorządowe, podjęcie uchwały zatwierdzającej Strategię przez Radę Powiatu Poznańskiego w 2002 roku nie było możliwe.
W związku z tym, że Strategia nie jest dokumentem zamkniętym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu na bieżąco monitoruje sytuację społeczną powiatu i na tej podstawie wprowadza niezbędne zmiany. Dlatego też dokument, pierwotnie opierający się na danych obejmujących lata 1999-2001, uzupełniony został o Aneks, który obrazuje sytuację na przestrzeni roku 2002 (planuje się coroczne uaktualnianie Strategii).
Strategia nie tylko umożliwi lepszą organizację funkcjonowania służb społecznych powiatu oraz koordynację ich wysiłków, będzie też wykorzystywana przy pozyskiwaniu partnerów niezbędnych do sprawnej realizacji wyznaczonych w niej celów.
W związku z powyższym istnieje potrzeba zatwierdzenia Strategii rozwiązywania problemów społecznych powiatu poznańskiego 2002-2006.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
  data wytworzenia: 2003-09-25
 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2003-09-25 08:41
 • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2011-08-26 11:07

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Cenkier Karol
  data publikacji: 2003-09-25 08:41

Banery