BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr X/78/II/2003
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 26 sierpnia 2003r.

 

w sprawie: nabycia przez Powiat Poznański nieruchomości gruntowych położonych w Markowicach, gmina Kleszczewo.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 46 poz. 543 ze zm.), Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Rada Powiatu Poznańskiego wyraża wolę nabycia następujących nieruchomości gruntowych niezbędnych pod budowę łącznika dróg powiatowych o nr 32242 i 32246
- Markowice, gm. Kleszczewo, oznaczona w ewidencji gruntów: obręb Markowice, ark. mapy 8, działka nr 45/3 o pow. 1670 m2, działka nr 49/3 o pow. 269 m2 i działka nr 49/4 o pow. 735 m2, zapisane w KW Nr 1908, stanowiące własność ....................................*
- Markowice, gm. Kleszczewo, oznaczona w ewidencji gruntów: obręb Markowice, ark. mapy 8 działka nr 46/1 o pow. 3578 m2, zapisana w KW Nr 5695, stanowiąca własność ..............................*

§ 2. Nabycie działek nr nr 45/3, 49/3 i 49/4 o łącznej pow. 2674 m2 nastąpi za kwotę 22.729 zł, natomiast działki nr 46/1 o pow. 3578 m2 za kwotę 30.413 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr X/78/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 sierpnia 2003r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu pismem z dnia 20 maja 2003r. nr ZDP-2/7220/17/03 oraz z dnia 11 czerwca 2003r. nr ZDP-2/2/7220/17/03 poinformował Starostwo Powiatowe w Poznaniu o konieczności nabycia na własność Powiatu Poznańskiego następujących nieruchomości gruntowych:
- Markowice, gm. Kleszczewo, oznaczona w ewidencji gruntów: obręb Markowice , ark. mapy 8, działka 45/3 o pow. 1670 m2, działka nr 49/3 o pow. 269 m2 i działka nr 49/4 o pow. 735 m2, zapisana w KW Nr 1908, stanowiąca własność ...............................*
- Markowice, gm. Kleszczewo, oznaczona w ewidencji gruntów: obręb Markowice , ark. mapy 8, działka nr 46/1 o pow. 3578 m2, zapisana w KW Nr 5695, stanowiąca własność ................................*.
Powyższe działki są niezbędne pod budowę łącznika dróg powiatowych o numerach: 32242 Czerlejno-Markowice i 32246 Krerowo-Węgierskie. Cena nabycia przedmiotowych nieruchomości gruntowych została uzgodniona pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu i właścicielami ww. gruntów w wysokości 8,50 zł/m2.
W dniu 25 marca 2003r. zostały sporządzone protokoły z rokowań i uzgodnień dotyczące nabycia pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu działającym w imieniu Zarządu Powiatu Poznańskiego, a właścicielami.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

* Wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198)

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-09-25
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-09-25 10:03
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-26 10:24

« wstecz

Banery