BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XVIII/159/2000
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 30 maja 2000r.


w sprawie: określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Poznańskiego w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. Nr 91 poz. 578 z 1998 r./ oraz art. 34 , art. 67 ust. 3, art. 68 ust. 1 pkt 7, art. 70 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. Nr 115 poz. 741 z późn. zmianami/ Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Powiatu Poznańskiego ich najemcom, z jednoczesną sprzedażą udziału we własności gruntu, z wyłączeniem lokali mieszkalnych położonych w budynkach szkolnych, gdzie prowadzone są zajęcia dydaktyczne.

§ 2. Uchwała dotyczy sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych /Dz. U. Nr 105 poz.509 z późn. zmianami/ Wyodrębnienie i sprzedaż lokali mieszkalnych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali /Dz. U. z 1994 r. Nr 85, poz. 388 z późn. zm./.

§ 3. Przyznaje się pierwszeństwo w nabywaniu lokali mieszkalnych najemcom zajmującym lokal na podstawie umów najmu, prawomocnego orzeczenia sądowego lub innego tytułu do zajmowania lokalu.

§ 4. Złożenie wniosków o nabycie lokali mieszkalnych przez ich najemców, zgodnie z warunkiem zawartym w § 3 niniejszej uchwały, zwalnia z obowiązku sprzedaży tych lokali w drodze przetargowej.

§ 5. 1.W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu lokalu w związku ze złożeniem wniosku o nabycie zarówno przez najemcę jak też przez osoby wymienione w art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami czyli podmioty, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów albo które są poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercą pozbawionymi prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r., stosuje się kolejność wymienioną w ust.1 cytowanego wyżej art. 34.
2. Gdy osoby wymienione w cytowanym wyżej art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 zrezygnują z wykupu lokalu mieszkalnego, zostanie on sprzedany najemcy, który złożył wniosek.

§ 6. 1. Ustalenie wartości lokalu mieszkalnego oraz udziału we własności gruntu następuje, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami tj. na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
2. Cena lokalu i nieruchomości gruntowej, na której znajduje się lokal mieszkalny nie może być niższa niż jej wartość.

§ 7. 1.Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału we własności gruntu, ustalonej zgodnie z § 6 ust. 2 w wysokości 90 % ich ceny, jeżeli zapłata należności następuje jednorazowo.
2.Zapłata ceny sprzedaży lokalu oraz udziału we własności gruntu ,może być na wniosek nabywcy rozłożona na raty roczne nie dłużej niż na 5 lat. Udzielona bonifikata w tym przypadku wynosić będzie 70 % ich ceny.
3.Pierwsza rata podlega zapłacie najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości a następne raty do dnia 31 marca każdego roku bez odrębnego wezwania.
4. Roczne oprocentowanie kwoty pozostałej po spłacie pierwszej raty za nabycie na własność lokalu mieszkalnego oraz udziału we własności gruntu jest stałe i wynosi 5%.
5.Od niezapłaconych w terminie rat i opłat rocznych, naliczane będą ustawowe odsetki za zwłokę.

§ 8. Wierzytelność Powiatu Poznańskiego w stosunku do nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zabezpieczeniu hipotecznemu.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego a także w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVIII/159/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 maja 2000 r.

Z dniem 1 stycznia 1999 r. Powiat Poznański przejął wraz z jednostkami organizacyjnymi, przekazanymi przez wojewodę wielkopolskiego 49 lokali mieszkalnych położonych na ich terenie. Dalsze pozostawanie substancji mieszkaniowej w strukturach instytucji samorządowych powoduje obciążenie ich dodatkowymi kosztami nie związanymi z działalnością podstawową. Taki stan rzeczy utrudnia tak racjonalne gospodarowanie nieruchomościami, jak i rozliczanie wszystkich jednostek na jednolitych zasadach. Dokonanie sprzedaży lokali w trybie bezprzetargowym na rzecz ich dotychczasowych najemców, na dogodnych zasadach pozwoli na uzdrowienie gospodarki nieruchomościami powiatowymi, służącymi wykonywaniu jego zadań.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 26.09.2003
  • opublikował: Magdalena Krygier
    data publikacji: 2003-09-26 11:47
  • zmodyfikował: Magdalena Krygier
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-06 15:32

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7094
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-06 15:34
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-04-19 10:40