BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXIV/199/2000
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 28 listopada 2000r.

 

w sprawie: utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół stacji radiolokacyjnej – radaru AVIA C, zlokalizowanej w Wysogotowie gm. Tarnowo Podgórne.

Na podstawie art. 71 ust. 3a ustawy z dnia 31 stycznia 1980r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. Nr 49/94, poz. 196 z późn. zmianami), § 2 pkt. 8 lit. k rozporządzenia MOŚZNiL z dnia 14 lipca 1998r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko tych inwestycji (Dz. U. Nr 93/98, poz. 589), art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91/98, poz. 578 z późn. zmianami) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się obszar ograniczonego użytkowania wokół stacji radiolokacyjnej – radaru AVIA C w Wysogotowie, obejmujący tereny oddziaływania elektromagnetycznego promieniowania nie jonizującego z zakresu częstotliwości 0,03 ÷ 300 000 MHz emitowanego przez antenę radaru AVIA C.

§ 2. 1.W promieniu do 50 m od radaru AVIA C ustanawia się obszar całkowitego zakazu zabudowy.
2.W promieniu od 50 m do 350 m od radaru AVIA C ustanawia się obszar zakazu zabudowy, z możliwością odstępstwa pod warunkiem uprzedniego przeprowadzenia pomiarów elektromagnetycznego promieniowania nie jonizującego i określenia szczegółowych warunków zabudowy dla konkretnej lokalizacji.
3.W promieniu od 50 m do 1200 m od radaru AVIA C wprowadza się ograniczenie wysokości zabudowy do 12 m od poziomu posadowienia wieży radaru, tj. do poziomu 101 m n.p.m. 4.Ograniczenia o których mowa w punktach od 1 do 3 przyjęto dla określonych warunków pracy radarów i parametrów urządzeń, stanowiących załącznik nr 2* do uchwały.
5.Ograniczenia o których mowa w punktach od 1 do 3 nie dotyczą budowy obiektów związanych z funkcjonowaniem istniejących stacji radiolokacyjnych oraz planowanej stacji meteorologicznej.

§ 3. 1.Granice tworzonego obszaru ograniczonego użytkowania przedstawiono na mapie w skali 1:2000, stanowiącej załącznik nr 1* do uchwały.
2.Tworzony obszar ograniczonego użytkowania obejmuje grunty znajdujące się na terenie powiatu poznańskiego.

§ 4. Ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu, wymagania techniczne dotyczące budynków oraz sposób korzystania z terenu, ustanowione w § 2 niniejszej uchwały, winny zostać uwzględnione w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy oraz przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

§ 5. 1.Do naprawienia szkód, powstałych w wyniku wprowadzenia obszaru ograniczonego użytkowania, jest zobowiązany właściciel radaru AVIA C: Przedsiębiorstwo Państwowe „PORTY LOTNICZE” w Warszawie.
2.Po wybudowaniu radaru meteorologicznego do naprawienia szkód, o których mowa w punkcie 1 zobowiązani będą: Przedsiębiorstwo Państwowe „PORTY LOTNICZE”
w Warszawie oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, proporcjonalnie do udziału w zanieczyszczaniu środowiska elektromagnetycznym promieniowaniem nie jonizującym.
3.Do naprawienia szkód, o których mowa w pkt. 1 i 2, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIV/199/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 listopada 2000 r.

W związku z wnioskiem Zarządu Gminy Tarnowo Podgórne w dniu 29.03.1999 r. Starosta Poznański wszczął postępowanie administracyjne w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół stacji radiolokacyjnej AVIA C, znajdującej się w Wysogotowie.
W/w stacja radiolokacyjna należy do urządzeń emitujących elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące w zakresie częstotliwości od 0,03 do 300.000 MHz
i zalicza się do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Jeżeli z oceny oddziaływania na środowisko, sporządzonej przez biegłego, wynika, że nie mogą być wyeliminowane uciążliwe oddziaływania danej inwestycji na środowisko, to dla obiektów zaliczanych do mogących pogorszyć stan środowiska rada powiatu tworzy obszar ograniczonego użytkowania, określając jego granice, ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu i wymagania techniczne dotyczące budynków. Starosta Poznański decyzją Nr OS-II-7622/1/99 z dnia 06.07.1999r. zobowiązał właściciela stacji radiolokacyjnej – radaru AVIA C: Przedsiębiorstwo Państwowe „PORTY LOTNICZE” w Warszawie do przedstawienia, sporządzonej przez biegłego, oceny oddziaływania stacji radiolokacyjnej na środowisko. PP „PORTY LOTNICZE” w Warszawie nie dostarczyło przedmiotowej oceny oddziaływania na środowisko w terminie.
W celu uzyskania oceny oddziaływania stacji radiolokacyjnej AVIA C, Starosta Poznański prowadził postępowanie administracyjne i egzekucyjne (m.in. upomnienie Nr OS-II-7622/1-u/99 z dn. 18.10.1999r., postanowienie Nr OS-II 7622/1/99 z dn. 15.11.1999r., rozprawa administracyjna dn. 20.03.2000r., upomnienie Nr OS-II-7632/01/00 z dnia 17.05.2000r., zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucji administracyjnej Nr OS-II-7632/01/00 z dn. 27.07.2000r., postanowienie o odmowie umorzenia postępowania egzekucyjnego Nr OS-II-7632/01/00 z dn. 12.09.2000r.).
Dnia 25.09.2000r. tut. Starostwo otrzymało od Naczelnego Dyrektora PP „PORTY LOTNICZE” w Warszawie „Ocenę oddziaływania na środowisko posterunku radiolokacyjnego na terenie wsi Wysogotowo k/Poznania” z września 2000r., sporządzoną przez inż. Andrzeja Koperskiego, biegłego z listy Wojewody Mazowieckiego, w związku z czym Starosta Poznański dn. 09.10.2000r. umorzył postępowanie egzekucyjne prowadzone w tej sprawie.
Z w/w oceny oddziaływania na środowisko wynikają ograniczenia w korzystaniu
z terenu wokół stacji radiolokacyjnej AVIA C, ustanowione w oparciu
o przeprowadzone pomiary oraz analizy i obliczenia gęstości strumienia energii elektromagnetycznej dla istniejących radarów: AVIA C (pierwotny) i MSSR WESTINGHOUSE (wtórny), z uwzględnieniem wpływu ewentualnej bliskiej lokalizacji radaru meteorologicznego.
Planowany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w odległości ok. 120 m od istniejącego posterunku radiolokacyjnego AVIA C radar meteorologiczny będzie jednym z ośmiu radarów tworzonego systemu POLRAD.
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne dn. 21.12.1999r. wydał decyzję określającą warunki zbudowy i zagospodarowania terenu dla radaru meteorologicznego lokalizowanego na terenie wsi Wysogotowo. W „Ocenie oddziaływania na środowisko posterunku radiolokacyjnego na terenie wsi Wysogotowo k/Poznania” wykazano, iż niestacjonarne pola elektromagnetyczne w skorygowanych wartościach gęstości mocy większych od 0,1 W/m² (wartość graniczna charakteryzująca dopuszczalny poziom elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego) wystąpią:
– w zasięgu do 270 m od radaru AVIA C i ok. 20 m ponad poziomem terenu,
– w zasięgu do 50 m od radaru AVIA C może występować promieniowanie ponadnormatywne również na poziomie terenu,
– w zasięgu do 230 m od planowanego radaru meteorologicznego i powyżej ok. 25 m ponad poziomem terenu.
Wzajemny wpływ obu radarów może spowodować zmiany podanych wielkości; zasięg obszaru ponadnormatywnego promieniowania w kierunkach północnym
i południowym może się zwiększyć do ok. 320 m, licząc od radaru AVIA C,
a w kierunkach północno – wschodnim i południowo – wschodnim do ok. 280 m. Wspomniany w „Ocenie oddziaływania na środowisko ...” radar wtórny MSSR WESTINGHOUSE jest urządzeniem o małej mocy, dla którego obszar promieniowania ponadnormatywnego występuje w odległości do 20 m od radaru na wysokości powyżej 15 m nad poziomem terenu. Ograniczenia w użytkowaniu terenu wokół stacji radiolokacyjnej – radaru AVIA C, o których mowa w § 2 i 4 niniejszej uchwały, ustanawia się na podstawie przeprowadzonych pomiarów oraz analiz i obliczeń gęstości mocy wokół radarów AVIA C i MSSR WESTINGHOUSE oraz planowanego radaru meteorologicznego, biorąc pod uwagę
– krytyczne podejście do istniejących w przepisach współczynników korekcyjnych dla pól niestacjonarnych, znacznie zaniżających zasięgi pól,
– stałą tendencję światową do obniżania dopuszczalnych wartości granicznych,
– potrzebę ograniczenia poziomu ewentualnych zakłóceń radioelektrycznych
w zabudowie mieszkaniowej, spowodowanych pracą radarów,
– konieczność wprowadzenia niezbędnych marginesów bezpieczeństwa w stosunku
do obliczonych wartości.
Wyniki pomiarów wykonanych w marcu 1985r. przez Laboratorium Ochrony Radiowej Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji w Warszawie wykazały występowanie przekroczeń wartości 0,1 W/m² gęstości mocy mikrofalowej w punktach pomiarowych zlokalizowanych w zasięgu do 1100 m od radaru AVIA C na różnych wysokościach – od poziomu powierzchni ziemi do 12 m nad poziomem terenu (wysokość limitowana możliwościami technicznymi pomiarów).W oparciu o orzeczenie Nr 7095 wydane przez w/w Laboratorium Ochrony Radiowej PIT w Warszawie dn. 30.10.1989r. na podstawie wyników przeprowadzonych pomiarów, w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne uwzględniono strefy ochronne:
Iº - o zasięgu do 500 m od radaru – obszar wolny od wszelkiej zabudowy,
IIº- o zasięgu do 1200 m od radaru – z ograniczeniami zabudowy wynikającymi z rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 5.11.1980r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym szkodliwym dla ludzi i środowiska.
W/w rozporządzenie straciło moc w związku z rozporządzeniem MOŚZNiL z dnia 11.08.1998r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony przed promieniowaniem szkodliwym dla ludzi i środowiska, dopuszczalnych poziomów promieniowania, jakie mogą występować w środowisku oraz wymagań obowiązujących przy wykonywaniu pomiarów kontrolnych promieniowania (Dz. U. Nr 107/98, poz. 676).Strefy ochronne ustanowione na podstawie rozporządzenia z dn. 5.11.1980r. wyznaczone były
w oparciu o wyższe wartości graniczne pól elektromagnetycznych od obowiązujących obecnie:
–„stare” wartości graniczne gęstości mocy dla niestacjonarnego pola elektromagnetycznego wynosiły – 0,25 W/m² dla strefy ochronnej drugiego stopnia
i 1 W/m² dla strefy ochronnej pierwszego stopnia,
– „nowa” wartość graniczna gęstości mocy mikrofalowej wynosi 0,1 W/m².
Wyniki pomiarów elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego (gęstości mocy mikrofalowej), wykonanych we wrześniu 1999r. przez Laboratorium Ochrony Radiowej PIT w Warszawie w punktach pomiarowych położonych w zasięgu do 1600 m od radaru AVIA C na wysokościach od 0,3 m do 1,8 m nad powierzchnią ziemi, nie wykazały występowania przekroczeń wartości granicznej gęstości mocy mikrofalowej
w żadnym z punktów pomiarowych.
Z „Oceny oddziaływania na środowisko posterunku radiolokacyjnego na terenie wsi Wysogotowo k/Poznania” wynika obszar oddziaływania radaru w znaczącej części przypadający na grunty znajdujące się w granicach m. Poznania.
Mając na uwadze właściwość miejscową organów administracji, Starosta Poznański zwróci się do Prezydenta Miasta Poznania w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania w odniesieniu do gruntów położonych na terenie miasta Poznania, przekazując ww. „Ocenę oddziaływania na środowisko ...” .

*Załączniki nr 1 i 2 do wglądu w Biurze Rady Powiatu Poznańskiego.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-10-03
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-10-03 12:19
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-09 12:20

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6246
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-15 10:39
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-22 15:14