BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr IV/21/99
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 22 stycznia 1999r.


w sprawie: utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. i, art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578) oraz art. 11 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414) w związku z art. 64 pkt. 5 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw okreś1ających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową, państwa (Dz. U. Nr 106 poz. 668) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W celu wykonania zadań Powiatu Poznańskiego w zakresie pomocy społeczne i polityki parorodzinnej tworzy się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

§ 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

§ 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie działa na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.

§ 4. Organizację i zasady funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie określi jego statut.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-10-06
  • opublikował: Dariusz Doliński
    data publikacji: 2003-10-06 12:29
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2011-09-15 12:34

« wstecz

Banery