BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr IV/24 /99
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 22 stycznia 1999r .

 

w sprawie: określenia zasad ustalenia wysokości i wypłaty diet dla radnych Powiatu Poznańskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

Na podstawie a11. 17 ust. 3, aI1. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu (Dz. U. Nr 146, poz. 959) i § 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 1998 r w sprawie warunków ustalania i zasad zwrotu używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością praco- dawcy (Dz. U. Nr 41, poz. 239) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Na zasadach określonych w niniejszej uchwale radnym przysługują diety.
2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o najniższym wynagrodzeniu pracowników -oznacza to najniższe miesięczne wynagrodzenie za pracę pracowników określone w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, ogłoszonym w Monitorze Polskim.

§ 2. 1. Ustala się miesięczną dietę obliczoną ryczałtowo dla radnych Powiatu Poznańskiego za udział w pracach Rady Powiatu Poznańskiego, jej Komisji w wysokości 200% najniższego wynagrodzenia pracowników.
2. Ustala się dla Przewodniczącego Rady Powiatu Poznańskiego zwrot kosztów podróży służbowych, związanych z wykonywaniem funkcji Przewodniczącego Rady w postaci ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych na terenie m. Poznania i Powiatu Poznańskiego, w wysokości 2000 km na miesiąc. Wartość kosztów podróży obliczona będzie według stawek za 1 km przebiegu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.
3. Ustala się dla Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Poznańskiego zwrot kosztów podróży służbowych związanych z wykonywaniem funkcji Wiceprzewodniczącego Rady w postaci ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych na terenie m. Poznania i Powiatu Poznańskiego, w wysokości 1500 km za miesiąc. Wartość kosztów podróży obliczona będzie według stawek za 1 km przebiegu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

§ 3. Ustala się, że nieobecność radnego na posiedzeniu Komisji, której jest członkiem lub sesji Rady sankcjonowana będzie potrąceniem z ryczałtu 20 % określonej w § 2 jego wartości, chyba że nieobecność spowodowana będzie udokumentowanym wykonywaniem mandatu radnego w innym miejscu.

§ 4. Podstawą naliczenia diet jest lista obecności radnych na posiedzeniach Rady, Komisji Rady.

§ 5. Wypłaty diet za dany miesiąc dokonuje się w terminie do 15-tego dnia następnego miesiąca w kasie Starostwa Powiatowego w Poznaniu lub przelewem na konto osobiste radnego.

§ 6. Wypłaty za zwrot kosztów podróży służbowych radnych określa się według zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i poza jego granicami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1999

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-10-06
  • opublikował: Dariusz Doliński
    data publikacji: 2003-10-06 12:43
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2011-09-15 12:35

« wstecz

Banery