BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XIII/110/99
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 30 listopada 1999r.


w sprawie: zasad udzielania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych w roku 2000.

Na podstawie art. 12 pkt.11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. r o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz.578) i art. 2 oraz art. 90 ust. 2,3, 3a, 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. u. z 1996 r. , nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami), Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych i placówki ; niepubliczne określone w art.2 ust 2 pkt. 5 i 7 ustawy o systemie oświaty .otrzymują dotację
z budżetu powiatu.

§ 2. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują dotację w wysokości 50 % wydatków bieżących ponoszonych w szkołach 1. publicznych tego samego typu, w przeliczeniu na jednego ucznia.

§ 3. Na wychowanków internatów placówek i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych przyznaje się dotację w wysokości 50 % kwoty subwencji przypadającej
na ucznia w internacie szkoły publicznej.

§ 4. Dla placówek niepublicznych opiekuńczo-wychowawczych zapewniających wychowanie i opiekę dzieciom i młodzieży pozbawionej całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej przyznaje się dotację w wysokości 50 % kwoty przypadającej na wychowanka w odpowiedniej placówce publicznej w powiecie.

§ 5. Wysokość kwot, o których mowa w§ 2,3,4 określa Zarząd w drodze uchwały na podstawie zatwierdzonych planów finansowych dla placówek oświatowych podległych powiatowi poznańskiemu.

§ 6. Dotację otrzymują szkoły i placówki niepubliczne o których mowa w § 1 jeśli złożyły do 30 września każdego roku informację o planowanej liczbie uczniów.

§ 7. Dotacje będą przelewane miesięcznie, w terminie do 10-go każdego miesiąca na konto określone przez szkołę lub placówkę niepubliczną. Warunkiem otrzymania dotacji jest przesłanie informacji dotyczącej ilości i uczniów do dnia 20-go poprzedzającego miesiąca.

§ 8. Szkoła lub placówka niepubliczna otrzymująca dotację dokonuje rozliczenia z otrzymanej kwoty do końca miesiąca następującego po miesiącu otrzymania dotacji poprzez podanie faktycznej ilości uczniów w poprzednim miesiącu, potwierdzonej przez dyrektora szkoły.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2000.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIII/110/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 listopada 1999 r.

Podjęcie Uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych jest obowiązkiem Rady Powiatu, wynikającym wprost z art. 90 ust. 2, 3a, 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r. ( Dz. U. Nr 67 poz. 329 z 1996 r., z późniejszymi zmianami). Ustawa o systemie oświaty przewiduje stawkę 50% wydatków bieżących przy dofinansowywaniu szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Ustawa nie określa wprost wysokości dotacji do placówek niepublicznych, a Zarząd Powiatu proponuje podobną stawkę procentową przy określaniu : dotacji dla wychowanków internatów szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz dla wychowanków w niepublicznych placówkach ; opiekuńczo-wychowawczych.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-10-08
  • opublikował: Dariusz Doliński
    data publikacji: 2003-10-08 09:45
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2011-09-20 11:07

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5584
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-09-20 11:08
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-25 15:21