BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr XI/85/II/2003
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 30 września 2003r.

 

w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu Nr XXXIII/235/2001 z dnia 26 czerwca 2001r. w sprawie założenia Policealnego Studium Ogrodniczego dla Dorosłych w Rokietnicy.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1, ust. 5a i art. 58 ust. 1, 6 oraz art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 67 poz. 329 z 1996 r. z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Nr XXXIII/235/2001 z dnia 26 czerwca 2001r. w sprawie założenia Policealnego Studium Ogrodniczego dla Dorosłych w § 1 otrzymuje brzmienie:
1. Zakłada się z dniem 01.09.2001r. 2-letnie Policealne Studium Ogrodnicze dla Dorosłych na podbudowie Liceum Ogólnokształcącego. Pod względem organizacyjno- prawnym szkoła wchodzić będzie w skład Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24.
2. Szkoła kształcić będzie w zawodach:
- technik ogrodnictwa w trybie stacjonarnym ze specjalizacją:
a) kształtowanie i konserwacja terenów zieleni
b) bukieciarstwo
- technik rachunkowości w trybie zaocznym ze specjalizacją księgowość.

§ 2. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.09.2003r.

Przewodniczącyb Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XI/85/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 września 2003r.

Uruchomienie w Policealnym Studium Ogrodniczym kształcenia w zawodzie technik rachunkowości pozwala na uzupełnienie kwalifikacji osobom, które w chwili obecnej pracują na stanowisku księgowego a w myśl nowych przepisów nie mają odpowiednich kwalifikacji.
Finansowanie nowego kierunku od 1 września 2003r. realizowane będzie na podstawie subwencji, o którą zwiększona zostanie część oświatowa subwencji ogólnej, z tytułu wzrostu zadań edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-10-27
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-10-27 11:49
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-29 12:20

« wstecz

Banery