BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr XI/86/II/2003
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 30 września 2003r.

 

w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego Nr V/38/99 z dnia 23 lutego 1999r., w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w 1 kategorii zaszeregowania oraz wartości 1 punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego, zmienionej Uchwałą Nr VI/54/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 marca 1999r., Uchwałą Nr XVI/146/2000 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 28 marca 2000r., Uchwałą Nr XXIV/184/2000 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 26 września 2000r., Uchwałą Nr XXXIX/273/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 18 grudnia 2001r ., Uchwałą Nr XLIX/338/2002 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 24 września 2002r. oraz Uchwałą Nr VIII/59/II/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 28 maja 2003r.

Na podstawie § 2 pkt 2 oraz § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2000r. Nr 61 poz. 708 ze zmianami) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W § 2 wymienionej uchwały wyrazy "4,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach" zastępuje się wyrazami "4,50 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach".

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XI/86/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 września 2003r.

Zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2000r. Nr 61 poz. 708 ze zm.), pracodawcy (kierownicy jednostek organizacyjnych) ustalają wartość jednego punktu dla obliczenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników w porozumieniu z radą powiatu, stosownie do możliwości finansowych.
Aktualnie obowiązująca tabela wynagrodzeń zasadniczych pracowników Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach określa wartość jednego punktu na 4 zł. Była ona wprowadzona Uchwałą Nr XVI/146/2000 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 28 marca 2000r. Aktualne wynagrodzenia są w większości przypadków kształtują się na poziomie górnych granic określonych w tabeli stawek zaszeregowań i uniemożliwiają wypłatę przyjętej w planie finansowym jednostki kwoty przypadającej na waloryzację wynagrodzeń pracowników.
Średnia płaca w placówce w przeliczeniu na etat kalkulacyjny wynosi obecnie 1094 zł i po podwyższeniu wartości punktu o 0,50 zł wzrośnie o 4% (o ok. 43 zł). Proponowana wartość punktu nie spowoduje konieczności zmian w planie finansowym opracowanym przez kierownika jednostki.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-10-27
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-10-27 11:53
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-29 12:30

« wstecz

Banery