BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr XII/93/II/03
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 28 października 2003r.

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVI/248/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 25 września 2001r. w sprawie: określenia warunków pracy i płacy powiatowego rzecznika konsumentów.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.), art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o ochronie konkurencji i konsumentów (j.t. Dz.U. z 2003 r. Nr 86 poz. 804) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 33 poz.264) Rada Powiatu Poznańskiego stanowi co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Poznańskiego Nr XXXVI/248/2001 z dnia 25 września 2001r. w sprawie: określenia warunków pracy i płacy powiatowego rzecznika konsumentów wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. 1 Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentów Panu Markowi Radwańskiemu przyznaje się wynagrodzenie brutto w wysokości 3750,00 zł (słownie trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt), na które składa się:
a) wynagrodzenie zasadnicze wg XVII kategorii zaszeregowania, w kwocie 2.900 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych)
b) dodatek funkcyjny wg stawki "4" tabeli stawek w kwocie 647 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych)
c) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 7% w kwocie 203 zł (słownie: dwieście trzy złote)
2. Dodatek za wieloletnią pracę będzie wzrastał każdego roku o 1% z dniem 01.11. aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego".

§ 2. Pozostałe warunki stosunku pracy nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Poznańskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2003r.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XII/93/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 października 2003r.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 33 poz. 264) zawierającym nowe, wyższe stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, wskazanym stało się ponowne uregulowanie wynagrodzenia powiatowego rzecznika konsumentów.
Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o ochronie konkurencji i konsumentów. (j.t. Dz.U. z 2003r. Nr 86 poz. 804) rada powiatu określa warunki pracy i płacy rzecznika konsumentów.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-11-21
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-11-21 09:51
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-29 14:42

« wstecz

Banery