BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr XII/95/II/2003
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 28 października 2003r.

 

w sprawie: skargi Przewodniczącego Rady Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach Pana ................* z dnia 3 czerwca 2003r.

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 229 pkt 4 - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wyniki kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Poznańskiego w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach pod kątem zarzutów zawartych w skardze Przewodniczącego Rady Mieszkańców DPS Pana .................* z dnia 3 czerwca 2003r., zleconej Komisji Rewizyjnej Uchwałą Rady Powiatu Poznańskiego Nr X/73/II/2003 z dnia 26 sierpnia 2003r. (protokół z kontroli stanowi załącznik do uchwały).

§ 2. Rada Powiatu Poznańskiego oddala skargę Przewodniczącego Rady Mieszkańców DPS Pana .............* z dnia 3 czerwca 2003r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XII/95/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 października 2003r.

Rada Powiatu Poznańskiego Uchwałą Nr X/73/II/2003 z dnia 26 sierpnia 2003r. zleciła Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach pod kątem zarzutów zawartych w skardze Przewodniczącego Rady Mieszkańców DPS Pana ............* z dnia 3 czerwca 2003r. Zespół Kontrolny Komisji szczegółowo zapoznał się ze sprawą i przedstawił wyniki swej pracy podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 października 2003r. Komisja Rewizyjna podczas tego spotkania przyjęła i podpisała protokół z przeprowadzonej kontroli.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

* Wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198).

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-11-21
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-11-21 10:15
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-29 14:55

« wstecz

Banery