BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr XII/97/II/2003
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 28 października 2003r.

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na rok 2003.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592) art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. z 2003r. Dz.U. Nr 15, poz. 148) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2003 Nr V/31/II/2003 z dnia 4 lutego 2003r., zmienionej Uchwałą Rady Nr VI/46II/2003 z dnia 25 marca 2003r., Uchwałą Zarządu Nr 116/2003 z dnia 31 marca 2003r., Uchwałą Rady Nr VII/ 55/11/2003 z dnia 29 kwietnia 2003r., Uchwałą Rady Nr VIII/62/II/2003 z dnia 28 maja 2003r., Uchwałą Rady Nr IX/71/II/2003 z dnia 24 czerwca 2003r., Uchwałą Zarządu Nr 195/2003 z dnia 30 czerwca 2003r., Uchwałą Rady Nr X/80/II/2003 z dnia 26 sierpnia 2003r., Uchwałą Rady Nr XI/91/II/2003 z dnia 30 września 2003r., wprowadza się następujące zmiany:
W paragrafie 1:
Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Poznańskiego o 123.876 zł, które po zmianach wynoszą 66.644.987 zł, w tym:
- zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o 30.000 zł, które po zmianach wynoszą 9.609.320 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1*).

§ 2. W paragrafie 2:
1. zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego o 123.876 zł, które po zmianach wynoszą 70.050.061 zł, w tym:
1) zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o 30.000 zł, które po zmianach wynoszą 9.609.320 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2*).
2. W wydatkach określonych w ust. 1 zmienia się wydatki bieżące, w tym:
1) zwiększa się o 15.550 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które po zmianach wynoszą 34.527.234 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3*),
2) zmniejsza się o 30.171 zł dotacje z budżetu dla podmiotów realizujących zadania powiatu, które po zmianach wynoszą 1.987.942 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4*),
3. Zmniejsza się o 6.200 zł wydatki majątkowe, które po zmianach wynoszą 6.731.681 zł (załącznikiem nr 6*).

§ 3. W paragrafie 5:
Zmienia się plan przychodów i wydatków:
1. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (zgodnie z załącznikiem nr 10*).

§ 4. W paragrafie 6:
- zmniejsza się rezerwę ogólna o kwotę 30.000 zł, która po zmianach wynosi 3.307 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

* Załączniki nr 1,2,3,4,6,10 znajdują się do wglądu w Biurze Rady Powiatu Poznańskiego.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-11-21
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-11-21 10:22
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-29 15:11

« wstecz

Banery