BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr XIII/98/II/2003
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 25 listopada 2003r.

 

w sprawie: zaliczenia dróg gminnych do kategorii dróg powiatowych.

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 71, poz. 838 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg powiatowych, ulice Kazimierza Odnowiciela i Rynek na odcinku od ulicy Kazimierza Odnowiciela do skrzyżowania z ulicą Kostrzyńską z Czerniejewską – będącymi drogami gminnymi, znajdujące się na terenie m. Pobiedziska wymienione w zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XIII/98/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 listopada 2003r.

Drogi gminne położone na terenie m. Pobiedziska a wymienione w niniejszej uchwale winny być zakwalifikowane do kategorii dróg powiatowych na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. Zaliczenie do kategorii dróg powiatowych następuje w porozumieniu z marszałkiem województwa po zasięgnięciu opinii wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, na obszarze których przebiega droga oraz po zasięgnięciu opinii zarządów sąsiednich powiatów, co uczyniono.
Zaliczenie wymienionych w uchwale dróg gminnych do kategorii dróg powiatowych pozwoli na połączenie ciągów dróg powiatowych między sobą i w konsekwencji ułatwi przejazd przez miasto podróżnym z innych rejonów.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
  data wytworzenia: 2003-12-05
 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2003-12-05 09:40
 • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2011-08-29 16:11

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Cenkier Karol
  data publikacji: 2003-12-05 09:40

Banery