BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr XIII/99/II/2003
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 25 listopada 2003r.

 

w sprawie: udzielenia Domowi Pomocy Społecznej w Lisówkach bonifikaty od opłaty rocznej za rok 2004 z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd.

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.: Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 119 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 84 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2000r. Dz.U. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.: Dz.U. z 2001r. Nr 129 poz. 1447, Nr 154 poz. 1800, Dz.U. z 2002r. Nr 25 poz. 253, Nr 74 poz. 676, Nr 126 poz. 1070, Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112, Nr 200 poz. 2058, Dz.U. z 2003r. Nr 1 poz. 15, Nr 80 poz. 717, 720, 721) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie Domowi Pomocy Społecznej w Lisówkach – bonifikaty w wysokości 99% od opłaty rocznej za 2004r. z tytułu oddania w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, zabudowanej budynkami Domu Pomocy Społecznej i innymi urządzeniami trwale związanymi z gruntem, położonej w Lisówkach, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Trzcielin, arkusz mapy 1, działki nr:
284/21 o pow. 52 506 m2
284/22 o pow. 1 165 m2
284/24 o pow. 1 679 m2
303/2 o pow. 902 m2
303/1 o pow. 223 m2
303/5 o pow. 935 m2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznański
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XIII/99/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 listopada 2003r.

Decyzją Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 8 lipca 2002r. Nr GK.N.7002/1/01 oddano w trwały zarząd na czas nie oznaczony Domowi Pomocy Społecznej w Lisówkach zabudowaną nieruchomość Powiatu Poznańskiego, położoną w Lisówkach, gmina Dopiewo.
Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2000r. Dz.U. Nr 46 poz. 543 z późn. zm.), ww. decyzja określa m.in. cenę nieruchomości i opłatę z tytułu trwałego zarządu. Z uwagi na przeznaczenie przedmiotowej nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Dopiewo pod usługi zdrowia i wykonywanie przez Dom Pomocy Społecznej działalności opiekuńczej, roczna opłata z tytułu trwałego zarządu ustalona została według stawki procentowej wynoszącej 0,3% ceny nieruchomości i wynosi 48.061,02 zł. Jednocześnie, zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/315/2002 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 25 czerwca 2002r. udzielona została bonifikata w wysokości 99% od opłat rocznych za rok 2002 oraz za rok 2003r., która wynosi 480,61 zł.
Pismem z dnia 15 września br. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej zwrócił się do Zarządu Powiatu Poznańskiego o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za rok 2004 z uwagi na trudną sytuację finansową i charakter prowadzonej działalności.
Działając na podstawie art. 84 ust. 3 pkt 2 powołanej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami, właściwy organ może udzielić, za zgodą rady bonifikaty od opłat rocznych, jeżeli nieruchomość jest oddana m.in. jednostkom organizacyjnym, które prowadzą działalność opiekuńczą, na cele nie związane z działalnością zarobkową.
Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności oraz fakt, że Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach jest powiatową jednostką organizacyjną, Zarząd Powiatu Poznańskiego proponuje podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu za 2004 rok w wysokości 99%.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-12-05
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-12-05 10:02
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-29 16:17

« wstecz

Banery