BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr XIII/100/II/2003
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 25 listopada 2003r.

 

w sprawie: uchylenia uchwały Rady Powiatu Poznańskiego w sprawie powierzenia Miastu Poznań realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na szkoleniu i kwalifikowaniu kandydatów na rodziny zastępcze oraz poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla przeszkolonych rodzin zastępczych.

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 10a pkt 4 ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998 r. Nr 64 poz. 414 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 3 poz. 34) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala się co następuje:

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr VIII/57/II/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 28 maja 2003r. w sprawie powierzenia Miastu Poznań realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na szkoleniu i kwalifikowaniu kandydatów na rodziny zastępcze oraz poradnictwo psychologiczne-pedagogiczne dla przeszkolonych rodzin zastępczych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XIII/100/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 listopada 2003r.

Z uwagi na fakt, iż powiat poznański na swoim terenie nie posiadał podmiotu o statusie ośrodka adopcyjno-opiekuńczego prowadzącego szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze, jak również ze względu na brak uprawnień pracowników PCPR do prowadzenia takich szkoleń, podjęto Uchwałę Nr VIII/57/II/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 28 maja 2003r. w sprawie powierzenia Miastu Poznań realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na szkoleniu oraz kwalifikowaniu kandydatów na rodziny zastępcze. Wobec powyższego przygotowano stosowne porozumienie, które przesłano do podpisania Miastu dnia 9 czerwca 2003r.
Zgodnie z porozumieniem szkolenie miało być prowadzone w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Poznaniu i objętych nim miało być 96 osób zgłoszonych przez PCPR w 8 grupach. Cykl szkolenia jednej grupy (do maksymalnie 12 uczestników w grupie) miał trwać 40 godzin w systemie dziewięciu cotygodniowych spotkań. Na wykonanie zadania powiat poznański zaplanował kwotę 9600 zł.
Ponieważ zwrot porozumienia przez Miasto Poznań nastąpił po 4 miesiącach od dnia przekazania tj. w dniu 16.10.2003r. większość osób zainteresowanych szkoleniem w związku z wydłużającym się okresem oczekiwania zrezygnowało z jego odbycia w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym, tym samym wykonanie zadania w ww. zakresie stało się niemożliwe. Stąd zawieranie porozumienia jest niecelowe.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-12-05
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-12-05 13:35
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-29 16:30

« wstecz

Banery