BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr XIII/101/II/2003
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 25 listopada 2003r.

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/18/II/2002 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie wynagrodzenia Starosty Poznańskiego Pana Jana Grabkowskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 33, poz. 264) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. § 1 pkt c) Uchwały Nr III/18/II/2002 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie wynagrodzenia Starosty Poznańskiego Pana Jana Grabkowskiego otrzymuje brzmienie:
"
§ 1 pkt c) dodatek specjalny w wysokości 40% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego określonego w punktach a) i b) w kwocie 2.654 zł (słownie: dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery złote)".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 26 listopada 2003r.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XIII/101/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 listopada 2003r.

Przedmiotową uchwałą Rada Powiatu Poznańskiego przyznała Staroście Poznańskiemu dodatek specjalny w związku z wygaśnięciem w dniu 25 listopada 2003r. dodatku specjalnego, przyznanego Uchwałą Nr III/18/II/2002 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie wynagrodzenia Starosty Poznańskiego Pana Jana Grabkowskiego.
Wypłacany jest w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia w kwocie co najmniej 20% i nie przekraczającej 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-12-05
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-12-05 13:56
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-29 16:36

« wstecz

Banery