BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr XIII/102/II/2003
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 25 listopada 2003r.

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/67/II/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 24 czerwca 2003r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2003.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.), art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. Nr 88 poz. 808), w związku z dokonaniem prze Zarząd PFRON przydziału dodatkowych środków na realizację zadań powiatu wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się załącznik nr 1 określający wysokość środków finansowych z podziałem na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, o których mowa w § 3 Uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XIII/102/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 listopada 2003r.

W wyniku dokonanego przez Zarząd Państwowego Funduszu rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych podziału dodatkowej kwoty według algorytmu obowiązującego w 2003r. na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.) powiat poznański otrzymał dodatkowe środki w wysokości 263.954,00 zł.
W związku z obowiązkiem wykorzystania środków w roku kalendarzowym 2003, przeznacza się je w całości na rehabilitację społeczną w zakresie:
1. dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
2. dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
3. dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.
Wysokość środków finansowych z podziałem na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2003r. określa załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
Wobec powyższego, aby możliwe było wydatkowanie dodatkowych środków w 2003r., konieczne jest podjęcie Uchwały przez Radę Powiatu określającą zadania i wysokość środków, na które środki zostaną wykorzystane.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-12-05
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-12-05 14:17
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-29 16:42

« wstecz

Banery