BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr XIII/106/II/2003
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 25 listopada 2003r.

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na rok 2003.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592) art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. z dnia 2003r. Dz.U. Nr 15, poz. 148) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2003 Nr V/31/II/2003 z dnia 4 lutego 2003r., zmienionej Uchwałą Rady Nr VI/4611/2003 z dnia 25 marca 2003r., Uchwałą Zarządu Nr 116/2003 z dnia 31 marca 2003r., Uchwałą Rady Nr VII/ 55/11/2003 z dnia 29 kwietnia 2003r., Uchwałą Rady Nr VIII/62/II/2003 z dnia 28 maja 2003r., Uchwałą Rady Nr IX/71/II/2003 z dnia 24 czerwca 2003r., Uchwałą Zarządu Nr 195/2003 z dnia 30 czerwca 2003r., Uchwała Rady Nr X/80/II/2003 z dnia 26 sierpnia 2003r., Uchwałą Rady Nr XI/91/II/2003 z dnia 30 września 2003r., Uchwałą Rady Nr XII/97/II/2003 z dnia 28 października 2003r., wprowadza się następujące zmiany:
W paragrafie 1:
Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Poznańskiego o 1.067.510 zł, które po zmianach wynoszą 67.712.497 zł, w tym:

- zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o 53.113 zł, które po zmianach wynoszą 9.662.433 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1*).

§ 2. W paragrafie 2:
1. zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego o 1.067.510 zł, które po zmianach wynoszą 71.117.571 zł, w tym:
1) zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o 53.113 zł, które po zmianach wynoszą 9.662.433 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2*).
2. W wydatkach określonych w ust. 1 zmienia się wydatki bieżące, w tym:
1) zmniejsza się o 67.175 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które po zmianach wynoszą 34.460.059 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3*),
2) zmniejsza się o 9.600 zł dotacje z budżetu dla jednostek samorządu terytorialnego, które po zmianach wynoszą 1.140.000 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5*),
3. Zwiększa się o 4.000 zł wydatki majątkowe, które po zmianach wynoszą 6.735.681 zł (załącznikiem nr 6*).

§ 3. W paragrafie 5:
Zmienia się plan przychodów i wydatków:
1. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (zgodnie z załącznikiem nr 10*).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

* Załączniki nr 1,2,3,5,6,10 znajdują się do wglądu w Biurze Rady Powiatu Poznańskiego.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-12-05
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-12-05 14:38
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-30 12:56

« wstecz

Banery