BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XIV/109/II/2003
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2003r.

 

w sprawie: udzielenia Wielospecjalistycznemu Szpitalowi "Puszczykowo" s.p.z.o.z. w likwidacji bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2004.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.: Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Dz.U. z 2002r. Nr 62 poz. 558, Dz.U. z 2002r. Nr 113 poz. 984, Dz.U. z 2002r. Nr 200 poz. 1688, Dz.U. z 2002r. Nr 214 poz. 1806) oraz art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2000r. Nr 46. poz. 543 z późn. zm.: Dz.U. z 2001r. Nr 129, poz. 1447, Dz.U. z 2001r. Nr 154, poz. 1800, Dz.U. z 2002r. Nr 25, poz. 253, Dz.U. z 2002r. Nr 74, poz. 676, Dz.U. z 2002r. Nr 126, poz. 1070, Dz.U. z 2002r. Nr 113, poz. 984, Dz.U. z 2002r. Nr 130, poz. 1112, Dz.U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682, Dz.U. z 2002r. Nr 240, poz. 2058, Dz.U. z 2003r. Nr 1, poz. 15, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 720, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 721) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie Wielospecjalistycznemu Szpitalowi "Puszczykowo" s.p.z.o.z. w likwidacji z siedzibą w Puszczykowie. przy ul. Kraszewskiego 11, bonifikaty w wysokości 99% od opłaty rocznej za rok 2004 z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego położonej w Puszczykowie, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Niwka, arkusz mapy 8, działki nr: 877, 878, arkusz mapy 9, działki nr: 950/1, 950/2 o łącznej powierzchni 141.858 m2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XIV/109/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 grudnia 2003r.

Aktem notarialnym z dnia 12 maja 2000 roku repertorium A nr 4120/2000 Wielospecjalistyczny Szpital "Puszczykowo" samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej nabył od Przedsiębiorstwa Państwowego Polskie Koleje Państwowe prawo użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Puszczykowie, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Niwka, arkusz mapy 8, działki nr: 877, 878, arkusz mapy 9, działki nr: 948, 950 o łącznej powierzchni 141.858 m2; zapisanej w księdze wieczystej Kw nr 133.313.
Decyzją z dnia 7 września 2000 roku nr GN VII 72503/Poz/12/99 Wojewoda Wielkopolski stwierdził nabycie przez Powiat Poznański z dniem 1 stycznia 1999 roku własności przedmiotowej nieruchomości.
Pismem z dnia 7 grudnia 2000 roku Starostwo Powiatowe w Poznaniu działając w oparciu o art. 72 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2000r. Nr 46) poz. 543 ze zm.) ustaliło na rzecz Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego przedmiotowego gruntu na kwotę 6.915,57 zł.
Decyzją z dnia 16 stycznia 2002 roku nr GG 7414-36/2001 Burmistrz Miasta Puszczykowa zatwierdził projekt podziału nieruchomości będącej własnością Powiatu Poznańskiego położonej w Puszczykowie, przy ul. Kraszewskiego 11, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Niwka, arkusz mapy 9, stanowiącej działki nr: 948 i 950 o łącznej powierzchni 132.574 m2; na działki nr 950/1 i 950/2 o łącznej powierzchni 132.574 m2.
Pismem z dnia 28 listopada 2003 roku likwidator Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w likwidacji Pani Aleksandra Hanna Nowak zwróciła się do Zarządu Powiatu Poznańskiego z wnioskiem o zwolnienie z opłaty rocznej za rok 2004, z uwagi na zadłużenie Szpitala oraz postawienie jednostki w stan likwidacji.
Działając na podstawie art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami właściwy organ może udzielić, za zgodą rady bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oddanych osobom prawnym) które prowadzą działalność leczniczą na cele nie związane z działalnością zarobkową.
Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności uzasadnione jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2004 w wysokości 99 %, co stanowi kwotę 6.846,41 zł.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2004-01-07
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2004-01-07 14:33
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-30 15:15

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 13626
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-08-31 10:58
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-20 11:12