BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XIV/117/II/2003
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2003r.

 

w sprawie: skargi Pana ...........* z dnia 25 sierpnia 2003r.

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 229 pkt 4 - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wyniki pracy z rozpatrzenia sprawy zleconej Komisji Rewizyjnej Uchwałą Nr XI/81/II/2003 z dnia 30 września 2003r. pod kątem zarzutów zawartych w skardze Pana ................................* z dnia 25 sierpnia 2003r. (protokół z kontroli stanowi załącznik do uchwały*).

§ 2. 1. Rada Powiatu Poznańskiego uznaje, że skarga p. ....................* jest zasadna co do faktu, że grunty po wyeksploatowanym złożu piaski w Żabinku powinny zostać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych zrekultywowane a dotychczas nie zostały.
2. W aktualnym stanie prawnym nie można jednak stwierdzić winy Starostwa Powiatowego w Poznaniu za brak decyzji w sprawie rekultywacji i zalesienia gruntów w Żabinku, na których zakończono eksploatację piasku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XIV/117/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 grudnia 2003r.

Rada Powiatu Poznańskiego Uchwałą Nr XI/81/II/2003 z dnia 30 września 2003r. zleciła Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli w Wydziale Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Poznaniu pod kątem zarzutów zawartych w skardze Pana .......................* z dnia 25 sierpnia 2003r. Komisja Rewizyjna, w pełnym składzie, podczas posiedzeń w dniach 14 października oraz 18 listopada 2003r. szczegółowo zapoznała się ze sprawą. Wyjaśnień i informacji udzieliła, zaproszona na posiedzenia, Dyrektor Wydziału Nieruchomości Pani Dorota Nawrocka.
Komisja badając sprawę potwierdziła, że grunty o których mowa w złożonej skardze nie zostały zrekultywowane. Koncesję na wydobycie piasku ze złoża Żabinko miało zlikwidowane Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej w Poznaniu. Koncesja ta wygasła w I kwartale 1997r. Grupa Van den Brink Polska spółka z o.o., która aktem notarialnym przejęła w użytkowanie wieczyste przedmiotowe grunty nie miała i nie ma koncesji na wydobycie piasku na tych gruntach. Nie można też ustalić, czy wśród dokumentów przejętych przez Grupę Van den Brink od byłego Przedsiębiorstwa Ceramiki Budowlanej, były dokumenty rekultywacyjne wskazujące na osoby odpowiedzialne za rekultywację w określonym kierunku i czasie. Przedstawiciele Grupy stwierdzili, że przy akcie notarialnym takich dokumentów nie otrzymali. Okoliczności te utrudniają ustalenie osoby zobowiązanej do ewentualnej rekultywacji oraz nie pozwalają na zastosowanie zasad rekultywacji określonych w ustawie z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. Nr 16 poz. 78).
Podjęte w trakcie rozpatrywania skargi działania ze strony Starostwa Powiatowego w Poznaniu a w szczególności Wydziału Nieruchomości, stworzyły szansę na rozwiązanie problemu rekultywacji gruntów poeksploatacyjnych złoża piasków w Żabinku. Przedstawiciele Grupy Van den Brink zadeklarowali gotowość do wykonania w granicach wyeksploatowanego złoża piasków rekultywacji mechanicznej (wyrównania terenu i przygotowania do zalesienia). Gotowi są też do przekazania tych gruntów na rzecz Skarbu Państwa w trwały zarząd Lasów Państwowych i tym samym zrzec się prawa użytkowania wieczystego tych działek. Stawiają jednak warunek, aby przed rozpoczęciem prac Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych wyraził zgodę na przejęcie tych gruntów i ich leśne zagospodarowanie.
Komisja Rewizyjna podczas posiedzenia w dniu 16 grudnia 2003r. przyjęła i podpisała protokół z rozpatrzenia sprawy.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

* Wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198).

* Protokół znajduje się do wglądu w Biurze Rady Powiatu Poznańskiego.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2004-01-08
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2004-01-08 13:12
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-31 10:17

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 13665
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-08-31 10:58
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-29 15:10