BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 35.  Do zadań  Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej  „PR” należą czynności związane między innymi z:

1.  w zakresie promocji i public relations :

1)  kreowaniem wizerunku Powiatu Poznańskiego z uwzględnieniem zadań promocyjnych, wynikających z założeń dokumentów strategicznych Powiatu Poznańskiego,

2) inicjowaniem, opracowaniem i rozpowszechnianiem materiałów promocyjno- informacyjnych o Powiecie,

3) organizacją imprez promocyjnych w tym m.in. konkursów, festynów, targów i wystaw oraz prowadzeniem kalendarza imprez z zakresu kultury, sportu i turystyki, oświaty, ochrony i promocji zdrowia Powiatu Poznańskiego,

4)  promocją Powiatu z wykorzystaniem mediów elektronicznych i społecznościowych,

5)  współpracą z gminami i organizacjami w zakresie promocji Powiatu,

6) budowaniem i rozwojem marki „Powiat Poznański”,

2. w zakresie kultury i sztuki:

1) upowszechnianiem kultury ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież,

2) podejmowaniem działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej,

3) organizacją imprez, mających znaczenie dla rozwoju kultury i integracji społeczności Powiatu Poznańskiego,

4) wydawaniem i współwydawaniem materiałów promocyjno-informacyjnych, służących upowszechnianiu historii, tradycji i kultury Powiatu Poznańskiego,  

5) organizowaniem i prowadzeniem zadań powiatowej biblioteki publicznej,

6) współpracą z gminnymi ośrodkami kultury oraz organizacjami pozarządowymi, prowadzącymi działalność kulturalną,           

3. w zakresie ochrony dóbr kultury: udzielaniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru,

4. w zakresie kultury fizycznej:

1) udziałem w organizacji przedsięwzięć sportowych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu powiatowym,

2) promowaniem i wspieraniem  działalności sportowej i rekreacyjnej w tym programów sportowych, służących upowszechnianiu kultury fizycznej i form aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców Powiatu Poznańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,

3) udzielaniem nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów, prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe  w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym,

4) współpracą z gminnymi ośrodkami sportu oraz organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność sportową,

5. w zakresie turystyki:

1) promowaniem atrakcji turystycznych i przyrodniczych na terenie Powiatu (udział w organizacji przedsięwzięć o charakterze turystycznym o zasięgu powiatowym, oznakowanie i tworzenie tras krajoznawczych itp.),

2) współpracą z gminami i organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji i rozwoju turystyki oraz organizacji imprez turystycznych,

6. w zakresie pożytku publicznego:

1) zlecaniem zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) kontrolowaniem i oceną realizacji wskazanych zadań pod względem prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na ich realizację,

3)  realizacją zadań w ramach inicjatywy lokalnej.

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2017-12-29 10:18

drukuj całą stronę

Banery