BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 44. Do zadań Wydziału Gospodarowania Mieniem „ZN” należą czynności związane między innymi z:

1. w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i Powiatu Poznańskiego:

1) zapewnieniem właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości,

2) zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości,

3) rozliczaniem kosztów utrzymania nieruchomości, naliczanie opłat z tytułu udostępniania nieruchomości  z zasobu,

4) wystawianiem faktur najemcom z tytułu czynszu i refakturowanie faktur za media na najemców,

5) prowadzeniem książek obiektów budowlanych oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,

6) zlecaniem osobom trzecim wykonanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego,

7) zapewnieniem dostawy usług zewnętrznych do nieruchomości w szczególności dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, wody, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci, zapewnienie usług serwisowych przez wyspecjalizowane jednostki dla urządzeń technicznych stałego nadzoru,

8) sporządzaniem umów o dostawy, roboty bądź usługi, związane z realizacją zadań wydziału, kontrola prawidłowości wykonania tych umów,

9) ubezpieczeniem majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Poznańskiego i podległych jednostek organizacyjnych,

10) prowadzeniem wykazu lokali użytkowych i mieszkalnych oraz najemców nieruchomości komercyjnych i mieszkalnych,

11) przekazywaniem do windykacji należności z tytułu opłat za udostępnianie nieruchomości z zasobu oraz z tytułu opłat niezależnych od właściciela,

12) usuwaniem awarii i  ich skutków w nieruchomościach,

13) współpracą z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego,

14) zlecaniem osobom trzecim, wykonania usługi polegającej na usunięciu drzew i krzewów oraz kontrolą prawidłowości wykonania umowy,

2. dokonywaniem z zastrzeżeniem § 37 pkt 1 obrotu nieruchomościami, w szczególności:

1) w zakresie sprzedaży, zamiany, najmu, dzierżawy, użyczenia, obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi w odniesieniu do nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Skarbu Państwa,

2) w zakresie sprzedaży, zamiany, najmu, dzierżawy, użyczenia, obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi w odniesieniu do nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Powiatu Poznańskiego (z wyłączeniem spraw dotyczących dróg powiatowych),

3. przygotowaniem materiałów celem  sporządzania informacji o stanie mienia powiatowego zgodnie z ustawą o finansach publicznych,

4. sporządzaniem planów realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wspólnie z Wydziałem Nieruchomości,

5. sporządzaniem planów wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Poznańskiego wspólnie z Wydziałem Nieruchomości,

6. sporządzaniem sprawozdania rocznego z gospodarowania nieruchomościami zasobu Skarbu Państwa wspólnie z Wydziałem Nieruchomości,

7. współpracą z Wydziałem Administracyjnym w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Powiatu Poznańskiego.

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2017-12-29 11:00

drukuj całą stronę

Banery