BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

WYDZIAŁ BUDŻETU

ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

Zastępca Skarbnika Powiatu
Joanna Smolińska
tel.:61 8410-661
e-mail:
joanna.smolinska@powiat.poznan.pl
III piętro, pok. 304

Pracownicy Wydziału:
tel.: 61 8410-649
tel.:
61 8410-791
III piętro, pok. 304

Do zadań Wydziału Budżetu „FB" należą czynności związane między innymi z wykonywaniem obsługi finansowo-księgowej Powiatu Poznańskiego:
 1. prowadzeniem rachunkowości budżetu Powiatu oraz gospodarki finansowej Powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
 2. opracowywaniem i sporządzaniem  sprawozdawczości budżetowej i finansowej, przygotowaniem projektu  sprawozdania z wykonania budżetu oraz oceny realizacji wykorzystania środków finansowych,
 3. kontrolą wykonania planów finansowych jednostek podległych Powiatowi,
 4. współpracą w zakresie pozyskiwania środków finansowych z funduszy UE i innych źródeł krajowych i zagranicznych,
 5. opracowywaniem zbiorczych materiałów do projektu budżetu Powiatu,
 6. dokonywaniem analiz wykonania budżetu i planów finansowych jednostek podległych Powiatowi.

 

  Zobacz także:
 ⇒ Budżet
 
 • opublikował: Smolińska Joanna
  data publikacji: 2018-10-11 12:40
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-21 11:52

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W Wydziale Budżetu

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.:

 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

4Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 3. żądania usunięcia danych, gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

                   d. żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Smolińska
  data wytworzenia: 2018-10-12
 • opublikował: Smolińska Joanna
  data publikacji: 2018-10-12 13:09
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-25 11:59

drukuj całą stronę

Banery