BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1.1. Regulamin organizacyjny zwany dalej Regulaminem określa strukturę organizacyjną, zasady działania Starostwa Powiatowego  w Poznaniu, kompetencje i zakres sprawowanego nadzoru Starosty, Wicestarosty, Członków Zarządu, Skarbnika, Sekretarza oraz kompetencje i obowiązki dyrektorów wydziałów i stanowisk samodzielnych, zadania komórek organizacyjnych a także inne postanowienia związane z pracą Starostwa.

2. Do czasu określenia odmiennych zasad funkcjonowania administracji publicznej, Regulamin obowiązuje również w czasie podwyższania stanów gotowości obronnej państwa i w czasie wojny.

§ 2.  Ilekroć w Regulaminie bez bliższego określenia jest mowa o:

Powiecie                                               - należy przez to rozumieć Powiat Poznański

Radzie                                                  - należy przez to rozumieć Radę Powiatu w Poznaniu

Zarządzie                                             - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu  w Poznaniu

Staroście                                              - należy przez to rozumieć Starostę Poznańskiego 

Wicestaroście                                        - należy przez to rozumieć Wicestarostę Poznańskiego

Członkach Zarządu                                - należy przez to rozumieć Członków Zarządu Powiatu

Skarbniku                                             - należy przez to rozumieć Skarbnika Powiatu

Sekretarzu                                           - należy przez to rozumieć Sekretarza Powiatu

Osobie nadzorującej                             - należy przez to rozumieć odpowiednio Starostę, Wicestarostę, Członków Zarządu, Skarbnika oraz Sekretarza, nadzorujących wewnętrzne  komórki  organizacyjne i jednostki organizacyjne Powiatu

Starostwie                                            - należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w  Poznaniu

Regulaminie                                          - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin.

 

§ 3.  Starostwo jest  jednostką  budżetową Powiatu, przy pomocy której Zarząd wykonuje zadania Powiatu.

§ 4.  Siedzibą  Starostwa  jest  miasto  Poznań.

§ 5.  Kierownikiem  Starostwa  i  zwierzchnikiem  służbowym  pracowników Starostwa  jest  Starosta.

§ 6.  Do zakresu działania Starostwa należy wykonywanie:

 1. zadań określonych ustawami:
 2. zadań publicznych o charakterze ponadgminnym,
 3. zadań z zakresu administracji rządowej,
 4. zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych przez Powiat,
 5. innych zadań, określonych przepisami prawa oraz uchwałami Rady i Zarządu.

§ 7. W swych działaniach Starostwo kieruje się zasadami praworządności, sprawiedliwości, współdziałania  i dialogu społecznego.

§ 8. 1. Starostwo jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników w rozumieniu przepisów ustawy o pracownikach samorządowych i kodeksu pracy.

2. Obowiązki Starosty jako kierownika Starostwa, obowiązki pracowników Starostwa oraz inne sprawy związane ze stosunkiem pracy określa Regulamin Pracy Starostwa.

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-01-07 11:54
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-08 12:23

drukuj całą stronę

Banery