BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

ROZDZIAŁ IV

Zadania i uprawnienia wspólne dla dyrektorów wydziałów i stanowisk samodzielnych
 

§ 23. 1. Dyrektorzy wydziałów i stanowiska samodzielne prowadzą sprawy związane z realizacją  zadań Rady,
Zarządu i Starosty.

2. Dyrektorzy wydziałów i stanowiska samodzielne odpowiadają wobec Starosty i Osoby nadzorującej za prawidłowe
i zgodne z przepisami prawa wykonywanie zadań i otrzymanych poleceń służbowych.

3. Postanowienia zawarte w ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zastępcy skarbnika.

§ 24. Dyrektorzy wydziałów i zastępca skarbnika uprawnieni są do:

 1. dokonywania podziału zadań pomiędzy pracowników wydziału oraz opracowywania indywidualnych zakresów czynności pracowników wydziału,
 2. wydawania poleceń służbowych i kontrolowania sposobu ich wykonania przez pracowników wydziału,
 3. wnioskowania za pośrednictwem Osoby nadzorującej o nabór na wolne stanowiska urzędnicze, zmianę i rozwiązanie stosunku pracy z pracownikami wydziału,
 4. wnioskowania za pośrednictwem Osoby nadzorującej w sprawie przeszeregowań i wyróżnień, a także kar porządkowych pracowników wydziału.

§ 25. Do podstawowych zadań dyrektorów wydziałów, zastępcy skarbnika i stanowisk samodzielnych należy odpowiednio:

 1. wykonywanie zadań wynikających z przepisów prawa, uchwał Rady i Zarządu, zarządzeń Starosty i poleceń Osoby nadzorującej,
 2. przygotowanie dla potrzeb Starosty i Zarządu oraz w celu przedłożenia Radzie i jej komisjom projektów uchwał, aktów prawnych Starosty, sprawozdań, analiz i bieżących informacji o realizacji powierzonych zadań,
 3. zapewnienie opracowania programów o charakterze strategicznym dla Powiatu,
 4. zapewnienie terminowego i zgodnego z prawem prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu administracji publicznej,
 5. w zakresie skarg i wniosków realizowanie zadań, o których mowa w § 63 Regulaminu,
 6. zapewnienie przestrzegania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych i ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych,
 7. przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie wniosków o udzielenie informacji publicznej, nie udostępnionej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego BIP,
 8. wnioskowanie o dokonanie aktualizacji informacji zamieszczonej na  stronie BIP lub na stronie www oraz uzupełnianie wzorów dokumentów stosowanych w wykonywaniu zadań,                
 9. zapewnienie  prawidłowości stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego,
 10. zapewnienie przestrzegania postanowień Regulaminu Pracy Starostwa, w szczególności przepisów  o dyscyplinie pracy, warunkach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochronie przeciwpożarowej,
 11. współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Starostwa, jednostkami organizacyjnymi Powiatu, służbami, inspekcjami i strażami przy realizacji zadań Powiatu,
 12. przekazywaniem Wydziałowi Organizacyjnemu materiałów z kontroli zewnętrznych,
 13. podejmowanie działań usprawniających organizację pracy komórki organizacyjnej,
 14. zapewnienie obsługi organizacyjno-kancelaryjnej spotkań i narad organizowanych przez komórkę organizacyjną
  i Osobę nadzorującą.

§ 26. 1. Dyrektorzy wydziałów i pozostali pracownicy wydziału mogą być upoważnieni do załatwiania w imieniu Starosty indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach należących do zadań wydziału.

2. Projekt upoważnienia przygotowuje dyrektor właściwego wydziału i po uzyskaniu opinii radcy prawnego przedstawia Osobie nadzorującej do zaopiniowania. Udzielenia i cofnięcia upoważnienia dokonuje Starosta na piśmie poprzez doręczenie osobie, której ono dotyczy.

3. Pracownikowi zajmującemu stanowisko samodzielne może być udzielone upoważnienie, o którym mowa w ust. 1.  Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Pracowników, którzy wydają decyzje administracyjne obowiązują przepisy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

5. Pracownicy posiadający upoważnienie, są zobowiązani do składania Staroście pisemnych informacji w zakresie udzielonego upoważnienia w terminie określonym w upoważnieniu.

6. Postanowienia zawarte w ust. 1-2 i 4-5 stosuje się odpowiednio do zastępcy skarbnika.

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-01-07 12:29
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-08 12:29

drukuj całą stronę

Banery