BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

2. Do zadań wydziału Biuro Rady „BR” należą czynności związane między innymi z:

 1. przygotowywaniem oraz zbieraniem materiałów niezbędnych dla pracy Rady i jej komisji,
 2. obsługą programu eSesja poprzez prowadzenie terminarza posiedzeń komisji i sesji Rady, gromadzeniem i publikowaniem dokumentów na posiedzenia oraz dystrybucją tych materiałów dla Radnych,
 3. wykonywaniem administracyjnej obsługi sesji Rady i posiedzeń komisji Rady,
 4. zapewnieniem transmisji, jej utrwaleniem oraz udostępnieniem nagrania obrad Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego i na stronie internetowej powiatu,
 5. przyjmowaniem i prowadzeniem ewidencji projektów uchwał Rady oraz organizowaniem ich opiniowania przez właściwe komisje Rady,
 6. prowadzeniem rejestrów uchwał Rady, postanowień i wniosków jej komisji oraz przekazywanie ich Zarządowi, odpowiedzialność za terminowe udzielanie odpowiedzi,
 7. prowadzeniem rejestru interpelacji i zapytań radnych,
 8. prowadzeniem rejestru uchwał prawa miejscowego i porozumień zawartych przez Powiat,
 9. wykonywaniem czynności związanych z ogłaszaniem aktów normatywnych oraz publikowaniem dokumentów wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego,
 10. udzielaniem radnym pomocy w wykonywaniu mandatu w zakresie ustalonym przez Radę,
 11. czuwaniem nad zabezpieczeniem praw radnych w sprawach wynikających z ochrony stosunku pracy i związanych z wypłatą diet,
 12. prowadzeniem ewidencji delegacji krajowych i zagranicznych radnych oraz przekazywaniem ich do rozliczania,
 13. prowadzeniem rejestru skarg, wniosków i petycji, dla których organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Rada Powiatu,
 14. prowadzeniem rejestru kontroli przeprowadzanych przez Komisję Rewizyjną,
 15. przesyłaniem uchwał Rady, według właściwości do Wojewody i Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 16. reklamowaniem od powszechnego obowiązku obrony radnych Powiatu Poznańskiego,
 17. opracowaniem i nowelizacją Statutu Powiatu Poznańskiego.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-01-09 10:48

drukuj całą stronę

Banery