BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 35. Do zadań Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej „AB” należą czynności związane między innymi z:

 1. nadzorem i kontrolą przestrzegania przepisów prawa budowlanego,
 2. sprawdzaniem projektów budowlanych w zakresie:
  a) zgodności  projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania    przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska  w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na   realizację przedsięwzięcia, o której mowa w ustawie prawo ochrony środowiska,
  b) zgodności  projektu  zagospodarowania  działki  lub  terenu  z  przepisami, w tym  techniczno-budowlanymi,
  c) kompletności projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zaświadczenia,  o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,
  d) wykonania - w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, także sprawdzenia projektu  przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym  na  dzień  opracowania  projektu  lub jego sprawdzenia-zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy -Prawo budowlane,
 3. prowadzeniem rejestru  wniosków o pozwolenie na budowę i rozbiórkę, rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę, rejestru zgłoszeń budowy oraz rejestru wniosków, decyzji i zgłoszeń RWDZ,
 4. uczestniczeniem na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianiem  wszelkich  dokumentów  i  informacji  związanych z tymi czynnościami,
 5. wydawaniem decyzji o zatwierdzeniu projektów budowlanych,
 6. przyjmowaniem zgłoszeń o budowie obiektów oraz wykonywaniu robót budowlanych, na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę,
 7. nakładaniem w drodze decyzji, o której mowa w art. 30 ust. 5 ustawy prawo budowlane, obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust.1 wymienionej ustawy, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:
  a) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
  b) pogorszenie stanu środowiska lub dóbr kultury,
  c) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
  d) wprowadzenie, utrwalenie  bądź  zwiększenie ograniczeń  lub uciążliwości dla terenów sąsiednich,
 8. przyjmowaniem zgłoszeń z projektem budowlanym,
 9. przyjmowaniem zgłoszeń o rozbiórce obiektu budowlanego, wydawaniem pozwoleń na rozbiórkę na wniosek inwestora,
 10. wydawaniem pozwoleń na budowę,  przenoszeniem pozwolenia na budowę na innego inwestora oraz orzekaniem o wygaśnięciu pozwolenia na budowę,
 11. wydawaniem decyzji zezwalającej na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości do budynku lub lokalu w celu wykonania robót budowlanych,
 12. przyjmowaniem zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania,
 13. wydawaniem zaświadczeń stwierdzających, ze dany lokal jest samodzielnym lokalem mieszkalnym oraz potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu,
 14. sporządzaniem sprawozdań o ubytkach zasobów mieszkaniowych,
 15. wydawaniem dzienników budowy.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2022-01-20 09:03
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-27 12:43

drukuj całą stronę

Banery