BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr XIX/145/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 czerwca 2004r.

w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej gminie Pobiedziska na realizację zadania z dziedziny ochrony dóbr kultury pn. "Zagospodarowanie turystyczne historycznej siedziby starostów poznańskich - na Jeziorze Małym w Pobiedziskach".

Uchwała Nr XIX/146/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 czerwca 2004r.

w sprawie:
powierzenia prowadzenia sezonowego schroniska młodzieżowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku-Bninie, gminie Kórnik.

Uchwała Nr XIX/147/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 czerwca 2004r.

w sprawie:
zmiany uchwały Nr XIV/112/II/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości 1 punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego, zmienionej uchwałą Nr XV/122/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 10 lutego 2004r.

Uchwała Nr XIX/148/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 czerwca 2004r.

w sprawie:
założenia trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie.

Uchwała Nr XIX/149/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 czerwca 2004r.

w sprawie:
ustalenia zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców, opiekunów prawnych i kuratorów z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

załącznik do Uchwały Nr XIX/149/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 czerwca 2004 r.

drukuj (załącznik do Uchwały Nr XIX/149/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 czerwca 2004 r.)

 • opublikował: Cenkier Karol
  data publikacji: 2004-07-06 09:18

Uchwała Nr XIX/150/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 czerwca 2004r.

w sprawie:
ustalenia zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców z odpłatności za pobyt ich dziecka, również po osiągnięci pełnoletności w rodzinie zastępczej.

załącznik do Uchwały Nr XIX/150/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 czerwca 2004 r.

drukuj (załącznik do Uchwały Nr XIX/150/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 czerwca 2004 r.)

 • opublikował: Cenkier Karol
  data publikacji: 2004-07-06 09:24

Uchwała Nr XIX/151/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 czerwca 2004r.

w sprawie:
zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr XIX/152/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 czerwca 2004r.

w sprawie:
zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego w roku 2004.

Uchwała Nr XIX/153/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 czerwca 2004r.

w sprawie:
przekazania środków finansowych dla Miasta Poznania.

Uchwała Nr XIX/154/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 czerwca 2004r.

w sprawie:
przekazania środków finansowych dla Miasta Poznania na pokrycie części kosztów budowy Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w rejonie ulic Jackowskiego, Wawrzyniaka i Kraszewskiego.

Uchwała Nr XIX/155/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 czerwca 2004r.

w sprawie:
zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowisko kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela.

załącznik do Uchwały Nr XIX/155/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 czerwca 2004 r.

drukuj (załącznik do Uchwały Nr XIX/155/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 czerwca 2004 r.)

 • opublikował: Cenkier Karol
  data publikacji: 2004-07-06 10:22

Uchwała Nr XIX/156/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 czerwca 2004r.

w sprawie:
regulaminu dodatków płacowych w szkołach, placówkach oświatowych i placówkach wychowawczych Powiatu Poznańskiego.

załącznik do Uchwały Nr XIX/156/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 czerwca 2004 r.

drukuj (załącznik do Uchwały Nr XIX/156/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 czerwca 2004 r.)

 • opublikował: Cenkier Karol
  data publikacji: 2004-07-06 10:32

Uchwała Nr XIX/157/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 czerwca 2004r.

w sprawie:
zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2004.

załączniki do Uchwały Nr XIX/157/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 czerwca 2004 r.

drukuj (załączniki do Uchwały Nr XIX/157/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 czerwca 2004 r.)

 • opublikował: Cenkier Karol
  data publikacji: 2004-07-06 10:42

Uchwała Nr XIX/158/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 czerwca 2004r.

w sprawie:
uchwalenia Programu ochrony środowiska i Planu gospodarki odpadami dla Powiatu Poznańskiego.

Banery