BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr XXVI/230/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 lutego 2005r.

w sprawie:
delegowania radnych do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Uchwała Nr XXVI/231/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 lutego 2005r.

w sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie ugody w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, położonej w Swarzędzu przy ul. Niezłomnych 1, o oznaczeniu w ewidencji gruntów: obręb Swarzędz, ark. mapy 10, działka nr 878/3 o pow. 1.108 m2, zapisanej w KW 177418, w treści stanowiącej załącznik do uchwały.

załącznik do uchwały nr XXVI/231/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 22 lutego 2005 r.

drukuj (załącznik do uchwały nr XXVI/231/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 22 lutego 2005 r.)

  • opublikował: Cenkier Karol
    data publikacji: 2005-03-02 13:25

Uchwała Nr XXVI/232/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 lutego 2005r.

w sprawie:
zmiany uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr III/10/II/2002 z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Uchwała Nr XXVI/233/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 lutego 2005r.

w sprawie:
regulaminu dodatków płacowych w szkołach, placówkach oświatowych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr XXVI/234/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 lutego 2005r.

w sprawie:
zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowisko kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru, godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych wart. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela.

załącznik do uchwały nr XXVI/234/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 22 lutego 2005 r.

drukuj (załącznik do uchwały nr XXVI/234/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 22 lutego 2005 r.)

  • opublikował: Cenkier Karol
    data publikacji: 2005-03-02 13:45

Uchwała Nr XXVI/235/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 lutego 2005r.

w sprawie:
określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2005.

załącznik do uchwały nr XXVI/235/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 22 lutego 2005 r.

drukuj (załącznik do uchwały nr XXVI/235/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 22 lutego 2005 r.)

  • opublikował: Cenkier Karol
    data publikacji: 2005-03-02 13:51

Uchwała nr XXVI/236/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 lutego 2005r.

sprawie:
zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2005.

STANOWISKO RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO

w sprawie:
poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Poznańskim.

Banery