BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

WYDZIAŁ INFORMATYKI 

ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

Dyrektor Wydziału
Piotr Springer
tel.: 61 8410-726
e-mail: wi@powiat.poznan.pl
II piętro, pok. 206

Zastępca Dyrektora Wydziału
Michał Królak
tel.: 61 8410-795
e-mail: michal.krolak@powiat.poznan.pl
segment B, pok. 07

Pracownicy Wydziału:
tel.: 61 8410-521
tel.: 61 8410-575
tel.: 61 8410-751
tel.: 61 8418-821
tel.: 61 8410-795

Do  zadań Wydziału Informatyki należą czynności związane między innymi z:

1. w zakresie informatyzacji Starostwa:

 1. planowaniem i rozwojem informatycznym Starostwa,
 2. budowaniem i modernizacją serwisów intranetowych,
 3. wdrażaniem nowych technologii i systemów informatycznych,
 4. tworzeniem aplikacji programowych w celu usprawnienia pracy wydziału i Starostwa,
 5. planowaniem i zakupem sprzętu oraz oprogramowania teleinformatycznego,
 6. planowaniem i nadzorem nad łącznością teleinformatyczną (telekomunikacyjną),

2. w zakresie administracji i zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną:

 1. prowadzeniem ewidencji sprzętu informatycznego, zasobów informatycznych, oprogramowania, licencji, dokumentacji programowej itp.,
 2. nadzorem nad okablowaniem strukturalnym w zakresie sieci teleinformatycznych,

3. w zakresie administracji i zarządzania bazami danych i aplikacjami:

 1. administracją i konserwacją baz danych i aplikacji,
 2. inicjowaniem zmian w przepisach wewnętrznych w celu dostosowania do eksploatowanych aplikacji,
 3. inicjowaniem i nadzorem nad uruchomieniem nowych funkcjonalności we wdrożonych bazach danych i aplikacjach.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Radomska
  data wytworzenia: 2007-08-08
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2007-08-08 13:48
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-25 08:48

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

w Wydziale Informatyki

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu
  Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa:

– ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,

– ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

– ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

– rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE

– ustawa z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej

– ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

– ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

 1. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
 2. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c) żądania usunięcia danych, gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

– dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

– osoby te kwestionują prawidłowość danych,

– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,

– Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 4. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2021-09-06 14:05
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-06 14:06

drukuj całą stronę

Banery