BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Likwidacja wyrobów zawierających azbest w roku 2022

Informujemy, iż od dnia 9 lutego br. można składać w urzędach gmin powiatu poznańskiego właściwego dla położenia danej nieruchomości wnioski o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest. Do wniosku obowiązkowo należy załączyć dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości.

Szczegółowe informacje dotyczące ogólnych zasad zawarte są w załączniku do Uchwały Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 2927/2022 z dnia 9 lutego 2022 roku.

Powiat Poznański pokrywa 100% kosztów związanych z likwidacją wyrobów azbestowych (demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie).

W przypadku wnioskodawców zajmujących się produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi - obowiązkowo należy wypełnić oświadczenie oraz formularz informacyjny.

Przypominamy również wnioskodawcom o obowiązku złożenia do Wydziału Administracji Architektoniczno – Budowlanej tut. Starostwa przed realizacją zgłoszenia prac związanych z demontażem azbestu.

Termin składania wniosków do urzędów gmin mija 12 sierpnia 2022 r.


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

obowiązuje od 25 maja 2018 roku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, w związku z art. 6 ust. 1b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e‑mail:  iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509  Poznań.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji w 2020 roku umowy dotyczącej likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego. Wykonawcy prac będą przekazane Pani/Pana dane niezbędne do wykonania zadania.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych
  i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
 5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
c) żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d)   żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • Pani/ Pan kwestionują prawidłowość danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji umowy dotyczącej likwidacji wyrobów zawierających azbest.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

drukuj ()


Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego
 

W 2006 roku Starostwo Powiatowe zainicjowało działania w celu likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego. Stworzono regulamin udzielania pomocy finansowej, w myśl którego z pomocy takiej mogą skorzystać przede wszystkim osoby fizyczne posiadające nieruchomość na terenie powiatu poznańskiego, które złożyły wniosek do urzędu gminy właściwego według miejsca położenia nieruchomości, na której znajdują się materiały zawierające azbest. Dofinansowanie dotyczy demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest i przyznawane jest w wysokości 100% kosztów całkowitych.

 

Środki na finansowanie zadania pochodzą z:

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
- funduszy gminnych,
- budżetu Powiatu.

W programie uczestniczą wszystkie 17 gmin powiatu poznańskiego.

W związku z podjęciem działań unieszkodliwiono:

- w 2006 roku ponad 455 Mg,
- w 2007 roku ponad 580 Mg,
- w 2008 roku ponad 1.047 Mg,
- w 2009 roku ponad 781 Mg,
- w 2010 roku ponad 517 Mg,

- w 2011 roku ponad 609 Mg,

- w 2012 roku ponad 582 Mg,
- w 2013 roku ponad 840 Mg,
- w 2014 roku ponad 896 Mg,
- w 2015 roku ponad 1.206 Mg,
- w 2016 roku ponad 936 Mg,

- w 2017 roku ponad 1.059 Mg,

- w 2018 roku ponad 994 Mg,

- w 2019 roku ponad 798 Mg,

- w 2020 roku ponad 743 Mg,

- w 2021 roku ponad 843 Mg.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sibila
 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2008-06-25 14:03
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-10 07:29
 • Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego
  Strona tytułowa opracowania

drukuj całą stronę

Banery