BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony


KOMUNIKAT

Posiadaczu odpadów termin złożenia wniosku o dostosowanie posiadanego zezwolenia na gospodarowanie odpadami został przesunięty do dnia 5 marca 2020 r.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy i utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) informujemy, że uległ zmianie termin złożenia wniosku o zmianę dostosowującą, wynikającą z art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1952 ze zm.), posiadanego zezwolenia. Posiadacz odpadów, który przed dniem 5 września 2018 r. uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające warunki zbierania lub przetwarzania odpadów, obowiązany jest do dnia 5 marca 2020 r. złożyć wniosek spełniający wymagania określone w art. 14 ww. ustawy.

Niezłożenie ww. wniosku w terminie do 5 marca 2020 r. spowoduje, że zezwolenie WYGAŚNIE.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
(61) 8410-551,   (61) 8410-509,  (61) 8410-580,  (61) 8410-547

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2019-09-04 09:29
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-04 09:29

KOMUNIKAT

Po 5 września 2019 r. mogą wygasnąć, z mocy prawa,  zezwolenia na zbieranie odpadów, na przetwarzanie odpadów (także takie zezwolenie zawarte w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów).

Termin złożenia wniosku o dostosowanie posiadanego zezwolenia na gospodarowanie odpadami upłynie 5 września 2019 r.

Po tym terminie wygaśnie zezwolenie, dla którego nie złożono wniosku o zmianę decyzji, spełniającego wymagania określone w przepisach przytoczonych poniżej.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592) informujemy, że posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie ww. ustawy tj. przed dniem 5 września 2018 r. uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów jest obowiązany w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy tj. do dnia 5 września 2019 r. złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji. 

Informujemy, że zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy
o odpadach oraz niektórych innych ustaw, jeśli posiadacz odpadów nie złoży wniosku spełniającego ww. wymagania, w terminie do dnia 5 września 2019 r., zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz pozwolenie na wytwarzanie odpadów w zakresie określenia wymagań dotyczących zbierania lub przetwarzania odpadów, WYGASA.

Prosimy o wnikliwą analizę nowych przepisów i rzetelne przygotowanie dokumentacji w sprawie zmiany posiadanej decyzji oraz miejsca prowadzenia działalności, którego dotyczy posiadane zezwolenie. Zgodnie z art. 14
ust. 8 ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, jeżeli właściwy organ odmówi zmiany decyzji (np. w przypadku negatywnej opinii straży pożarnej z kontroli zakładu lub w przypadku zaistnienia przesłanek
do odmowy, wymienionych w art. 46 ust. 1-1f ustawy o odpadach), właściwy organ cofa decyzję, której dotyczył wniosek o zmianę „dostosowawczą”. Cofnięcie decyzji dotyczącej zbierania lub przetwarzania odpadów spowoduje, że podmiot przez kolejne 10 lat nie uzyska nowego zezwolenia.

Zgodnie z art. 47 ust. 7 ustawy o odpadach, nie wydaje się zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, jeżeli wniosek dotyczy uprawnień wnioskodawcy objętych decyzją o cofnięciu zezwolenia,
a nie minęło 10 lat od dnia, gdy decyzja o cofnięciu zezwolenia stała się ostateczna.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
(61) 8410-551,   (61) 8410-509,  (61) 8410-580,  (61) 8410-547


KOMUNIKAT

Z uwagi na wejście w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.), organami właściwymi w sprawie pozwoleń wodnoprawnych są właściwe organy Wód Polskich:
dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich lub dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich.

W związku z powyższym starosta utracił właściwość do wydawania pozwoleń wodnoprawnych.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sibila
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-01-02 11:27
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-21 14:15

KOMUNIKAT

Dnia 24 stycznia 2018 r. Minister Środowiska opublikował w Monitorze Polskim komunikat w sprawie utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami z dniem 24 stycznia 2018 (M.P. z 2018 r. poz. 118).

Od dnia utworzenia rejestru starosta nie wydaje zezwoleń na transport odpadów. Transportujący odpady zobowiązany jest dokonać zgłoszenia do rejestru. Zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21) marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek transportujących odpady. Wpis do rejestru należy uzyskać przed rozpoczęciem działalności w zakresie transportu odpadów.

Uwaga! W związku z art. 233 i 234 ustawy o odpadach - zezwolenia na transport odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność na czas na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do 24 lipca 2018 r., lub do dnia uzyskania wpisu do ww. rejestru, w przypadku gdy wpis nastąpi w terminie wcześniejszym. Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru, są obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru.

drukuj ()

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2018-01-25 12:09
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-25 12:10

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 36001
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2019-09-04 09:30
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-01-20 15:45