BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Likwidacja źródeł niskiej emisji

Powiat Poznański zamierza również w 2024 r. dofinansować likwidację użytkowanych przez mieszkańców powiatu poznańskiego niskosprawnych urządzeń grzewczych opalanych węglem lub drewnem oraz zamontowanie proekologicznych systemów ogrzewania.

Ważne: kotły c.o./piece/kominki do likwidacji powinny być wpisane lub zgłoszone jako zainstalowane i eksploatowane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji powinny szczegółowo zapoznać się z treścią uchwały Rady Powiatu w Poznaniu nr  LIV/730/VI/2023 z dnia 20 września 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi. Treść Uchwały

Warunkiem udzielenia dotacji będzie trwała likwidacja wszystkich urządzeń grzewczych na paliwo stałe, z wyjątkami wskazanymi poniżej:

a) gdy piece przedstawiają wysokie walory estetyczne lub są objęte ochroną konserwatora zabytków, pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia pieca z przewodem kominowym;

b) w przypadku zamontowania grzałek elektrycznych w piecu kaflowym, pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia pieca z przewodem kominowym;

c) w przypadku występowania kominka bez płaszcza wodnego lub systemu dystrybucji gorącego powietrza, stanowiącego element dekoracyjny pomieszczenia mieszkalnego i niebędącego głównym źródłem zaopatrzenia w ciepło, pod  warunkiem trwałego odłączenia kominka od przewodu kominowego i pozostawienia jako element dekoracyjny;

d) w przypadku występowania pieca lub kominka spełniającego wymogi ekoprojektu, pod warunkiem przedstawienia dokumentu potwierdzającego, że urządzenie spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185.

Wysokość dotacji, w zależności od rodzaju planowanego przedsięwzięcia, może wynieść 100 % kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż:

-   10 000 zł w przypadku: podłączenia do sieci ciepłowniczej, ogrzewania elektrycznego, kotła na biomasę lub ogrzewania gazowego,

-   15 000 zł w przypadku pompy ciepła,

-   20 000 zł w przypadku: pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną lub ogrzewania elektrycznego wraz z instalacją fotowoltaiczną.

Dla wspólnot mieszkaniowych oraz właścicieli kilku lokali położonych na jednej nieruchomości, w przypadku likwidacji kilku źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich proekologicznym systemem ogrzewania, wysokość dotacji zwiększa się o 50% kwoty przypisanej do określonego powyżej rozwiązania proekologicznego.

Nie udzielane są dotacje na kotły węglowe opalane ekogroszkiem. Natomiast nadal istnieje możliwość otrzymania dotacji na zamontowanie nowoczesnego kotła na biomasę umożliwiającego wyłącznie automatyczne podawanie paliwa, niewyposażonego w ruszt awaryjny ani elementy umożliwiające jego zamontowanie, a także dotacji na instalację zgazowującą paliwo - spełniających wymogi ekoprojektu w zakresie sprawności i emisji zanieczyszczeń określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 oraz spełniających wymagania dla kotłów 5 klasy wg normy PN-EN 303-5.

 

 WNIOSKODAWCY

O dofinansowanie mogą występować właściciele lub współwłaściciele (a także wspólnoty mieszkaniowe  oraz podmioty posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu) nieruchomości znajdujących się na terenie powiatu poznańskiego - osoby fizyczne, osoby prawne, przedsiębiorcy (w tym podmioty prowadzące działalność rolniczą) zainteresowani zmianą systemu ogrzewania w tych lokalach.

Dotacja może być udzielana wyłącznie na lokal położony na terenie Powiatu Poznańskiego z uregulowanym stanem prawnym, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski można składać od 2 stycznia do 2 kwietnia 2024 roku.

Datą złożenia wniosku jest dzień jego wpływu do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Wnioski dostarczone do Starostwa przed lub po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.

Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski rozpatrywane będą według kolejności wpływu do Starostwa Powiatowego w Poznaniu do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

SPOSÓB I MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Wnioskodawca składa pisemny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami:
1. bezpośrednio w kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
2. korespondencyjnie na adres Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań,
3. na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP /starostwopowiatpoznan/SkrytkaESP

Uwaga! Nie będą rozpatrywane wnioski złożone za pośrednictwem poczty e-mail.

Wniosek złożony drogą elektroniczną powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym.

Jak należy złożyć wniosek z załącznikami przez platformę ePUAP?
1. wypełnić wniosek  i oświadczenie o podsiadanym tytule prawnym do lokalu w programie Word,
2. zapisać dokumenty w formacie pdf i podpisać oba dokumenty przez profil zaufany, podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym,
3. utworzyć pismo ogólne na platformie ePUAP, załączyć podpisany elektronicznie wniosek i oświadczenie oraz pozostałe wymagane dokumenty,
4. podpisać pismo ogólne profilem zaufanym, podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym,
5. przesłać dokumenty na skrzynkę ePUAP Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Do pisma ogólnego można dołączyć zeskanowany wniosek i oświadczenie, ale muszą one być opatrzone podpisem przez profil zaufany, podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym oddzielnie.

UZUPEŁNIANIE WNIOSKÓW

Wnioski posiadające braki formalne - do czasu ich uzupełnienia nie będą rozpatrywane.

Nieuzupełnienie braków formalnych w terminie do 15 kwietnia 2024 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym, spowoduje odrzucenie wniosku.

FORMA DOTACJI

Dotacja udzielana będzie w formie refundacji kosztów kwalifikowanych poniesionych po podpisaniu umowy dotacji, czyli wypłata przyznanej kwoty dotacji może nastąpić dopiero po realizacji opisanej
we wniosku zmiany systemu ogrzewania i po prawidłowym udokumentowaniu wykonanych prac i poniesionych kosztów.

Dotacja nie jest udzielana na: 
1. zadania, których realizacja nie gwarantuje trwałej zmiany systemu ogrzewania;
2. budowę zewnętrznych sieci ciepłowniczych, elektroenergetycznych i gazowych; 
3. zakup urządzeń grzewczych niestanowiących trwałego wyposażenia lokali za wyjątkiem pieców akumulacyjnych
4. zamontowanie urządzenia klimatyzacyjnego grzewczo-chłodzącego (w tym pompy ciepła powietrze-powietrze);
5. działania polegające na zwiększeniu mocy istniejącej instalacji fotowoltaicznej;
6. likwidację kotłów wysokosprawnych 5 klasy;
7. wydatki przeznaczone na ten sam cel, finansowane z innych bezzwrotnych źródeł niż objęte uchwałą (zakaz podwójnego finansowania);
8. prace zrealizowane przed dniem podpisania umowy o udzielenie dotacji.

Dopuszcza się łączenie dotacji z budżetu Powiatu Poznańskiego z innymi dotacjami, pod warunkiem, że łączna kwota dofinansowania realizowanego przedsięwzięcia ze wszystkich środków publicznych nie przekroczy 100 % kosztów kwalifikowanych. 

 

Kosztami kwalifikowanymi są:
1. koszty demontażu kotłów c.o./pieców/palenisk na paliwo stałe;
2. koszty zakupu i/lub montażu nowego źródła ogrzewania (wraz z niezbędnym wyposażeniem); 
3. koszty zakupu i montażu lub modernizacji instalacji (wraz z niezbędnym wyposażeniem) związanych z nowym źródłem ogrzewania;
4. koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej;
5. koszty modernizacji systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania;
6. koszty prac związanych z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej (od zaworów odcinających na końcu modułu przyłączeniowego, za układem pomiarowym na zasilaniu i powrocie), sieci gazowej (od zaworu występującego po gazomierzu w stronę budynku) lub sieci elektroenergetycznej (od zacisków za układem pomiarowym), o ile są one niezbędne;
7. koszty montażu zbiornika na gaz płynny oraz instalacji jego połączenia z kotłem c.o.

 

W przypadku, gdy wnioskodawca może odliczyć podatek od towarów i usług (VAT) od kosztów realizacji zadania wymienionych powyżej, dotacja obejmuje wyłącznie koszty kwalifikowane netto.

OGLĘDZINY LOKALU

Dotujący, w trakcie rozpatrywania wniosku może dokonać oględzin lokalu. Wnioskodawca jest zobowiązany udostępnić na potrzeby oględzin pomieszczenia, w których zostaną przeprowadzone prace opisane we wniosku. Wobec tego likwidacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe, może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy. Do momentu podpisania umowy pracownicy Starostwa Powiatowego w Poznaniu mogą podczas oględzin zweryfikować informacje przedstawione we wniosku oraz załącznikach do wniosku i skontrolować,  czy urządzenie grzewcze przeznaczone do likwidacji jest działające.

 

 SPOSÓB ROZLICZENIA DOTACJI

Termin złożenia formularza rozliczenia dotacji i dokumentów potwierdzających wykonanie prac upływa 31 października 2024 r. Po zrealizowaniu zadania polegającego na zmianie systemu ogrzewania wnioskodawca powinien przedłożyć w Starostwie Powiatowym w Poznaniu formularz rozliczenia dotacji wraz z niezbędnymi dokumentami.

Po sprawdzeniu złożonego formularza i dokumentów wymaganych przy rozliczeniu, przedstawiciel Dotującego może dokonać oględzin lokalu.

 

Informacje są udzielane przez:
Anna Musiał          tel. 61 8410-545     anna.musial@powiat.poznan.pl
Patrycja Żabicka   tel. 61 2269-233     patrycja.zabicka@powiat.poznan.pl
Agata Sibila          tel. 61 8410-750     agata.sibila@powiat.poznan.pl

 


Przykładowy sposób wypełnienia wniosku i załączników

 • Wzór (PDF) 3338.09kB
  • opublikował: Agata Sibila
   data publikacji: 2023-12-18 12:47
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
   ostatnia modyfikacja: 2024-01-03 09:38

Najczęściej zadawane pytania

  • opublikował: Agata Sibila
   data publikacji: 2023-12-18 12:50
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
   ostatnia modyfikacja: 2024-01-03 09:38

drukuj całą stronę

Banery