BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony

  ŚRODOWISKO

INFORMACJA

Powiat Poznański zamierza dofinansować likwidację użytkowanych na terenie powiatu poznańskiego pieców opalanych węglem i innym paliwem stałym oraz zamianę ich na proekologiczne systemy ogrzewania:

 1. podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
 2. ogrzewanie za pomocą nowego kotła zasilanego paliwem gazowym,
 3. ogrzewanie elektryczne,
 4. pompa ciepła,
 5. ogrzewanie za pomocą nowego kotła zasilanego olejem]opałowym,
 6. ogrzewanie za pomocą nowoczesnego zasilanego automatycznie kotła na paliwo stałe,  niewyposażonego w ruszt awaryjny ani elementy umożliwiające jego zamontowanie, spełniającego wymogi ekoprojektu w zakresie sprawności i emisji zanieczyszczeń określone
  w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 – w przypadku braku możliwości technicznych zmiany kotłów/pieców/palenisk węglowych na paliwo gazowe bądź podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej

Forma dotacji
Dotacja udzielana będzie w formie refundacji kosztów kwalifikowanych, tj. wypłata przyznanej kwoty dotacji może nastąpić dopiero po realizacji opisanej we wniosku zmiany systemu ogrzewaniapo prawidłowym udokumentowaniu wykonanych prac i poniesionych kosztów.

Prosimy uważnie zapoznać się z warunkami wypłaty dotacji opisanymi w § 14 -18 uchwały w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji oraz w formularzu rozliczenia dotacji stanowiącym zał. 3 tej uchwały.

Dotacja dotyczy zamiany na terenie powiatu poznańskiego kotła opalanego paliwem stałym na ogrzewanie proekologiczne.

Wysokość dotacji wynieść może do 80% kosztów kwalifikowanych (netto), jednakże nie więcej niż 7.000 zł na lokal (w przypadku wnioskującej wspólnoty mieszkaniowej – 14 000 zł).

Dotacja nie jest udzielana na:

 1. zadania, których realizacja nie gwarantuje trwałej zmiany systemu ogrzewania;
 2. budowę zewnętrznych sieci ciepłowniczych, elektroenergetycznych i gazowych;
 3. zakup urządzeń grzewczych niestanowiących trwałego wyposażenia lokali;
 4. pokrycie wydatków przeznaczonych na ten sam cel, finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł niż objęte uchwałą (zakaz podwójnego finansowania).
 5. zakres prac zrealizowanych przed dniem złożenia wniosku.

Kosztami kwalifikowanymi są:

- koszty demontażu kotłów/pieców/palenisk na paliwo stałe;
- koszty zakupu i/lub montażu nowego źródła ogrzewania (wraz z niezbędnym wyposażeniem);
- koszty zakupu i montażu lub modernizacji instalacji (wraz z niezbędnym wyposażeniem) związanych z nowym źródłem ogrzewania;
- koszty modernizacji systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania;
- koszty prac związanych z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej (od zaworów odcinających na końcu modułu przyłączeniowego, za układem pomiarowym na zasilaniu i powrocie), sieci gazowej (od zaworu występującego po gazomierzu w stronę budynku) lub sieci elektroenergetycznej (od zacisków za układem pomiarowym), o ile są one niezbędne;

Nie są kosztami kwalifikowanymi - koszty związane z wykonaniem dokumentacji technicznej sporządzanej w ramach przygotowania zadania (np. projekt budowlany) oraz koszty koniecznych prac budowlanych, innych niż wymienione jako koszty kwalifikowane.

Wnioskodawcy
O dofinansowanie mogą występować właściciele (także wspólnoty mieszkaniowe lokali znajdujących się na terenie powiatu poznańskiego), zainteresowani zmianą systemu ogrzewania w tych lokalach.
Dotacja dla przedsiębiorców będzie udzielana, jako pomoc de minimis.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
Wnioski można składać w dniach od 14 lutego 2018 r. do 7 marca 2018 r. w kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu - ul. Jackowskiego 18, Poznań w godzinach pracy urzędu. Datą złożenia wniosku jest dzień jego wpływu do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
Wnioski dostarczone do Starostwa przed lub po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.

Sposób przygotowania wniosku
Przed przystąpieniem do przygotowania wniosku, konieczne jest zapoznanie się z:

- zasadami udzielenia dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi – uchwała nr XXXIV/488/V/2017 (tutaj można pobrać treść uchwały...) w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi.
- formularzami wniosku i rozliczenia dotacji wraz z zawartymi w nich wyjaśnieniami i wskazówkami o sposobie ich wypełniania.

Wnioski muszą być kompletne (załączone wszystkie wymagane dokumenty) i wypełnione (wszystkie pola formularza wniosku należy wypełnić).

Prosimy o dokładne wypełnienie wniosku i przygotowanie dokumentów, o których mowa w punkcie VI i VII formularza wniosku o udzielenie dotacji. We wniosku koniecznie należy podać nr telefonu i e-mail do kontaktu z wnioskodawcą.

Sposób przyznania dotacji
Po złożeniu wniosku, wnioskodawca będzie zobowiązany umożliwić w wyznaczonym terminie przeprowadzenie kontroli wstępnej lokalu, w którym ma nastąpić wnioskowana zmiana ogrzewania. Do dnia kontroli kocioł przewidziany do likwidacji nie może zostać zdemontowany. Jego dotychczasowe użytkowanie musi potwierdzić osoba kontrolująca.
Lista rankingowa zaakceptowanych wniosków wraz z uzyskaną przez poszczególne wnioski ilością punktów, zostanie opublikowana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Starosta Poznański zawiadomi pisemnie wnioskodawców, którym została przyznana dotacja o terminie i miejscu zgłoszenia się w celu podpisania umowy.
Niestawienie się wnioskodawcy w terminie wyznaczonym na podpisanie umowy, będzie uznane za rezygnację wnioskodawcy z zawarcia umowy i dotacji.

Sposób rozliczenia dotacji przed jej wypłatą

Termin złożenia formularza rozliczenia dotacji i dokumentów potwierdzających wykonanie prac upływa 30 września 2018 r.

Po zrealizowaniu zadania polegającego na zmianie systemu ogrzewania wnioskodawca musi przedłożyć w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, formularz rozliczenia dotacji wraz z niezbędnymi dokumentami w terminie 14 dni od wykonania przedsięwzięcia, ale nie później niż do 30 września 2018 r.

Wymagane informacje i dokumenty niezbędne do rozliczenia dotacji:
- ilość zlikwidowanych palenisk/kotłowni węglowych,
- rodzaj i moc zainstalowanego ogrzewania/ moc grzewcza,
- oryginały faktur VAT wystawione na Wnioskodawcę, z wyodrębnioną wartością netto dla każdej pozycji i dla wartości całkowitej,
- dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty za faktury VAT,
- zaświadczenie - obowiązkowa opinia kominiarska w przypadku ogrzewania gazowego,
- zaświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań ekoprojektu określonych w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej EU 2015/1189 - w przypadku zmiany systemu na ogrzewanie węglowe,
- dokumenty umożliwiające przystąpienie do użytkowania zgodnie z ustawą Prawo budowlane, ustawą Prawo geologiczne i górnicze, ustawą Prawo ochrony środowiska, jeżeli są wymagane,
- pozwolenie na budowę - obowiązkowe w przypadku zmiany systemu ogrzewania na gazowe.

Kontrola powykonawcza
Po złożeniu formularza rozliczenia dotacji wnioskodawca obowiązany jest udostępnić lokal, w którym dokonano zmiany systemu ogrzewania w celu przeprowadzenia kontroli powykonawczej.

UWAGA!!!
Pomimo zawarcia umowy, przyznane środki dotacji nie zostaną przekazane i zobowiązanie do ich przekazania wygaśnie w przypadku:

- złożenia formularza rozliczenia dotacji wraz z dokumentami rozliczeniowymi po 30 września 2018 r.
- braku skorygowania, w wyznaczonym terminie, oczywistych omyłek w dokumentach rozliczeniowych,
- negatywnej oceny rozliczenia dotacji, w tym w wyniku kontroli powykonawczej.

Informacje w sprawie udzielają:

Agnieszka Cięszczyk
tel. 61 2269-211

Agnieszka Karwacka
tel. 61 8410-545

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe spełniających wymagania ekoprojektu jest dostępna na stronie:
https://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/

 

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2018-01-02 13:40
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-06 07:43

drukuj całą stronę

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 8177 ostatnia aktualizacja tej strony 2018-02-06 07:43 ostatnia aktualizacja w BIP 2018-05-25 15:15
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.