BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

Dyrektor Wydziału
Joanna Rządkowska - Jurga
tel. 61 8410-686
e-mail: joanna.rzadkowska@powiat.poznan.pl
I piętro, pok. 103C

Z-ca Dyrektora Wydziału
Magdalena Zajączek
tel.: 61 8410-790
e-mail: magdalena.zajaczek@powiat.poznan.pl
I piętro, pok. 103A

Pracownicy Wydziału:

tel.: 61 8410-794

tel.: 61 8410-774

tel.: 61 8410-755

I piętro, pok. 103A

e-mail: zp@powiat.poznan.pl

 

Do zadań Wydziału należą czynności związane między innymi z:

 1. przygotowywaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych przez Powiat, Skarb Państwa i Starostwo,  w oparciu o wnioski złożone przez wydziały i stanowiska samodzielne,
 2. prowadzeniem rejestru postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz rejestru odwołań,
 3. opracowywaniem planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 4. przygotowywaniem sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Rządkowska
  data wytworzenia: 2009-03-09
 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2009-03-04 14:59
 • zmodyfikował: ZP- zamówienia publiczne
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-09 14:30

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W wydziale: Biuro Zamówień Publicznych

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509  Poznań.
3.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.:

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. W sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

4Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
5.
Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 3. żądania usunięcia danych, gdy:

           - dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

           - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

        d. żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

           - osoby te kwestionują prawidłowość danych,

           - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,

           - Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

 • opublikował: ZP- zamówienia publiczne
  data publikacji: 2018-05-25 09:32
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-25 12:14

drukuj całą stronę

Banery